hu de en

Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a CAI Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy játékkaszinó) által kezelt, személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed az adatok kezelésének teljes folyamatára.

Kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal.

I.

1.) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: CAI Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-027729, vezeti a Győri Törvényszék Cégbírósága,

Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

Adószám: 25452693-1-08,

E-mail: cso@casinosopron.hu

Telefon: +36 99 512 350

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Ács Tamás László

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: acs.tamas@chello.hu

Cím: 1016 Budapest, Avar utca 8.

Telefonszám: 06-20-9-425-022

2.) A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az érintett által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában az érintettnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az érintett által megadott, általunk kezelt személyes adatainak biztonságát az adatkezelés során biztosítani tudja.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és működése minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

3.) A Szabályzat elkészítésénél alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő tiszteletben tartja az érintett személyes adatait, és kötelezi magát, hogy az adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag:

- Az Európai Parlament és A Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.),

- az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet,

- pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.),

- a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet,

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény

meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

5.) Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9. „az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

12. „felügyeleti hatóság”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(NAIH);

13. „rendszer”: az Adatkezelő szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége;

14. „Felhasználó”: az a 18. évét betöltött természetes személy (játékos/ügyfél/vendég) aki az Adatkezelő működése keretében megadja a személyes adatát és a játékkaszinó szolgáltatásait - a játékkaszinó részvételi szabályzatában és a hatályos jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően - igénybe veszi.

15. „Részvételi Szabályzat”: a játékkaszinó mindenkor hatályos részvételi szabályzata.

6.) Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását az érintett ugyanolyan módon tudja megtenni, mint annak megadását.

7.) A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

II.

EGYES ADATKEZELÉSEK

1.) Játékkaszinóba belépők nyilvántartása

A kezelt adatok köre:

A játékos beléptetése során rögzítendő számítógépes nyilvántartási adatok minimális köre:

- Név (családi és utónév),

- születési név (családi és utónév),

- anyja neve,

- születési hely (csak a település neve),

- születési idő (ÉÉÉÉ-HH-NN formában),

- a játékos fényképe.

- az azonosító okmány digitális másolata;

A születési név minden esetben kitöltésre kerül, akkor is, ha a személyazonosság igazolására felmutatott okmány nem tartalmazza.

A játékos a Részvételi Szabályzat elfogadásával és írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy róla digitális felvétel készíthető és az okmányairól a játékkaszinó másolatot készítsen.

A minimális adatkörön felül a játékkaszinó nyilvántartásában a játékos következő adatait is rögzíti:

1. állampolgárságát

2. lakcím

3. az azonosító okmányának típusát és számát, lejáratának ideje

4. külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet. Az okmányokból nem megállapítható adatokat a játékkaszinó szóbeli egyeztetés alapján rögzíti.

A belépés időpontját, a korábbi látogatások száma és dátuma

5. digitális fényképét

Az azonosítás a következő okmány(ok) bemutatása alapján történhet:

1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;

2. külföldi természetes személy esetén olyan, külföldi hatóság által kiállított fényképes dokumentum (útlevél, ID card, vezetői engedély), amely magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

Az ügyfél-átvilágítás során az azonosítás végrehajtása érdekében az ügyfél belépésekor a belépő kártya kiállítása során játékkaszinó számítógépes rendszerében a belépő személy adatait és a hatályos jogszabályban előírt okmányainak másolatát rögzíti. A belépő írásbeli nyilatkozatával elfogadja a játékkaszinó Részvételi Szabályzatát, továbbá írásbeli nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a Pmt. 7.§ (1)- (3) bekezdései alapján a játékkaszinó az adatait kezelje.

A játékkaszinó, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében ellenőrzi a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét is. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a szolgáltatást – a belépést – a játékkaszinó megtagadja.

A játékkaszinó alkalmazottjai az ügyfél-átvilágítás során az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről az udvarias kapcsolattartás szabályainak megfelelően tájékoztatják, az ügyfelek adatait az adatvédelmi szabályok figyelembevételével kezelik.

Az ügyfél a játékkaszinóba történő beléptetésekor a korábbi azonosítása során megadott adatokban bekövetkezett változásokról a következő látogatás alkalmával köteles a játékkaszinót tájékoztatni. E kötelezettségére az ügyfelet a játékkaszinó a recepción jól láthatóan elhelyezett felhívással, továbbá a Részvételi Szabályzatban foglalt rendelkezéssel is figyelmezteti.

Az adatkezelés célja: a vonatkozó jogszabályokban (Pmt. 7. § rögzített előírásoknak megfelelően az ügyfél-átvilágítási elvégzése, valamint a játékosvédelmi szabályok szerinti eljárás.

A hatályos jogszabályok alapján az Adatkezelő által működtetett játékkaszinó köteles az ügyfelet (játékost) a játékkaszinó területére való belépéskor a törvényben előírt okmányok alapján azonosítani.

A szerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság – játékfüggőség, játékszenvedély miatt – részlegesen, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés (Pmt. 6.§ és 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 57. §.)

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

2.) Játékosvédelmi nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím.

Az adatkezelés célja: az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról valamint a bíróság által gondnokság alá helyezett személyekről a Szerencsejáték Felügyelet nyilvántartást, ún. játékosvédelmi nyilvántartást vezet.

A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a játékkaszinó és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.

A játékkaszinó a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll.

Az Adatkezelő a játékosvédelmi nyilvántartásról 1. számú mellékletként adatvédelmi tájékoztatót csatol a jelen Szabályzathoz.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1.§ (6), 329/2015. (XI. 10.) Kormányrendelet 16.§

Az adatkezelés időtartama: adat keletkezésétől számított 6 év.

3.) Kitiltási nyilvántartás

A játékkaszinó a Részvételi Szabályzatát súlyosan megszegő játékossal szemben a belépés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása (a továbbiakban: kitiltás) hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet. A Részvételi Szabályzat súlyos megszegésének eseteit a Részvételi Szabályzat 9. pontja tartalmazza.

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegő játékossal szemben a belépés, online bejelentkezés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása (a továbbiakban: kitiltás) hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban Az Adatkezelő a játékos fenti adatait, a kitiltás tényét, indokát, elrendelésének időpontját, továbbá eseti jellegét vagy határozott, legfeljebb 5 éves időtartamát tünteti fel. A kitiltással kapcsolatos nyilvántartásba a kitiltott játékos a játékost érintő kitiltás adatai vonatkozásában tekinthet be. A játékos a betekintéssel egyidejűleg a nyilvántartott adatokról okirat kiállítását igényelheti, amelyet az Adatkezelő a betekintéssel egyidejűleg, de legfeljebb az azt követő munkanapon térítésmentesen köteles teljesíteni.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1.§ (5c).

Az adatkezelés időtartama: a kitiltás elrendelésétől számított 6 év.

4.) Kiemelt közszereplő nyilvántartás:

Az ügyféltől a játékkaszinó írásbeli nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e (Pmt. 8. § (3)).

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- tartózkodási hely/lakcím,

- fontos közfeladat megnevezése.

Az adatkezelés célja: Pmt. rendelkezéseinek megfelelés, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Pmt. 8. § (3) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

5.) VIP játékos nyilvántartás

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság.

Az adatkezelés célja: VIP szolgáltatás nyújtása. A játékkaszinó a VIP játékosok vendéglátásnak biztosítása céljából, a VIP játékosok írásbeli hozzájárulása alapján a játékkaszinó bárját üzemeltető Szerencsekerék Kft. részére (Cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-014782, Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A) továbbítja a VIP játékos nyilvántartás adatait.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) és b) pont, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, de legkésőbb az üzleti kapcsolat megszünéséig.

6.) Nyereményigazolás nyilvántartás:

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím,

- állampolgárság.

Az adatkezelés célja: a nyereményre jogosult játékos kérésére a szerencsejáték-szervező a 2 millió forintot, illetve ennek megfelelő valutaösszeget meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolás kiadása, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A nyereményigazolás tartalmazza a játékos azonosító adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját, a szerencsejáték-szervező által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás az állami adóhatóság által rendszeresített és hitelesített bizonylaton kerül kiadásra.

A játékkaszinó a nyereményigazolás kiadása során meggyőződik a személyes adatokban történt esetleges változásokról, és amennyiben ilyenre sor került, akkor az igazolás kiadása előtt elvégzi a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzését, az adatváltozásokat és annak dátumát rögzíti.

Adatkezelés jogalapja: Szjtv. 1. § (8) bekezdés.

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig.

7.) Gazdátlan zsetonok (árvák) nyilvántartása:

A kezelt adatok köre:

- név,

- anyja születési neve,

- születési hely és idő,

- azonosító dokumentum típusa és száma,

- tartózkodási hely/lakcím.

Az adatkezelés célja: a játékkaszinóban talált gazdátlan zsetonok nyilvántartása. Árváknak minősülnek a játékkaszinó területén talált (pl. játékasztalon maradt vagy játék közben ott felejtett) olyan zsetonok, amelyek tulajdonosai nem ismertek. Az árvákat haladéktalanul be kell fizetni a játékkaszinó főpénztárába és bejegyezni az árvák nyilvántartásába. Azon személy részére, aki az árvák feletti tulajdonjogát bizonyítja, ezt a pénzösszeget - zseton esetén az értékének megfelelő összeget - vissza kell fizetni. A visszafizetett pénzösszeget fel kell jegyezni az árvák nyilvántartásába. Ennek tartalmaznia kell a visszafizetés időpontját, a tulajdonos nevét, lakóhelyét, valamint ahhoz csatolni kell az eseménnyel kapcsolatos vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. A visszafizetésre nem került árvákat - ide nem értve a kis értékű árvákat - a megtalálásuk időpontját követő egy év elteltével a játékkaszinó egyéb bevételei között kell szerepeltetni. E szabály alkalmazása szempontjából kis értékű árvának minősül a 100 Ft értéket el nem érő gazdátlan zseton. A kis értékű árvákat a megtalálásuk időpontját követő záráskor a játékkaszinó egyéb bevételei között kell nyilvántartani.

Az adatkezelés jogalapja: 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 62. §.

Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig.

8.) Elektronikus megfigyelőrendszer

A kezelt adatok köre: a játékkaszinó területére belépő személyekről videofelvétel készítése.

Az adatkezelés célja: A játékkaszinóban a játék és az ügyfelek biztonsága érdekében a Szerencsejáték Felügyelet által előírt video megfigyelő rendszer, illetve ezen túlmenően a játékkaszinó által vagyonvédelmi célból elhelyezett video megfigyelő rendszer működik.

A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az ügyfél-átvilágítási intézkedések során birtokába jutott adatok és a játékosi tranzakciók összekapcsolhatóságának biztosítása érdekében, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából jogosult a természetes személy ügyfele képmásának rögzítésére és a létesítményen belül végzett tevékenységéről történő videofelvétel rögzítésére, valamint a képmás elektronikus nyilvántartási rendszerében történő tárolására.

A felvételeket a játékkaszinó – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabály előírásainak megfelelően – a fenti okokból és célból kezeli, annak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről a törvényben előírtak szerint gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

A rögzített képi információ kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A játékkaszinóba belépő belépésével automatikusan hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez

A Szerencsejáték Felügyelet a törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a videó-ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet.

Az Adatkezelő a munkavállalókat a munkaviszonyuk létesítésekor, a munkavállalónak nem minősülő további Felhasználókat azok játékkaszinóba való első belépésük alkalmával történő regisztrációjakor tájékoztatja a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról.

Az Adatkezelő a recepciónál figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai:

• A videó-rendszerrel valamennyi, a játékkaszinóban folyó játéknak megfigyelhetőnek kell lennie. A kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy a tétek (zsetonok színei és olvashatósága), a játékeszközök és kiegészítő játékeszközök (kocka, kártya, golyó stb.), valamint a játék menete a képernyőn egyaránt jól látható és követhető legyen.

• A videó-rendszernek biztosítania kell a pénznyerő automaták feltöltésének, ürítésének, jackpot kifizetésének megfigyelhetőségét. Ha a játékeszközök elszámolása külön helyiségben történik, úgy ezt a helyiséget is kamerával kell ellátni. A videó-rendszernek biztosítania kell továbbá az elszámolás helyéig tartó útvonal ellenőrizhetőségét.

• A játékkaszinó épületének valamennyi játékterében szükséges olyan kamerákat is elhelyezni, amelyekkel az esetleges rendbontás, valamint az alkalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhetősége és rögzíthetősége az egész játéktérben és valamennyi játékhelyen (játékasztal, pénznyerő automata stb.) áttekinthető.

• Kamerákkal ellenőrizhetővé kell tenni a játékkaszinó látogatóinak belépését és a személyazonosítás folyamatát.

• Valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodperc részletezettséggel és pontossággal tartalmazza a dátumot, az időpontot, továbbá elhelyezésének megfelelően a megtett téteket, a készpénz és a borravaló átvételét úgy, hogy a játékeszközökön történt események mindvégig láthatóak legyenek. A képpel együtt a hangot is továbbítani kell. Közeli képpel (zoom-os kamerával) kell rögzíteni a kötelezően bizonylatolandó, valamint a pénztárban folyó eseményeket.

• A kamerák képeit a játékkaszinó játéktervében rögzített ellenőrzési rendszerében foglaltak szerint állandóan figyelni kell. A kamerák által nyújtott képanyagot egyidejűleg rögzíteni kell és a videofelvételek megőrzésének és az elszámolási bizonylatok beküldésének idejét a játékkaszinónak úgy kell kialakítania, hogy az elszámolási bizonylatok beküldését követően legalább öt munkanap az állami adóhatóság rendelkezésére álljon a beküldött bármely bizonylat tartalmának alátámasztására szolgáló videofelvétel megtekintésére. A játékkaszinóban történt rendkívüli eseményeket, illetve a játékosokkal szemben alkalmazott intézkedéseket tartalmazó videofelvételeket és egyéb okiratokat a játékkaszinó legalább harminc napig köteles megőrizni.

• Ellenőrzés során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot.

• Az adatkezelés során az Adatkezelő jogszerűen jár el, betartja a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elvét.

• A rögzített felvételeket az Adatkezelő harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség) adja át.

• Az Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.

• Vannak azonban olyan időszakok, amikor a munkahely teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés (Pmt. 7. § (9); 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 55. §) és 2005. évi CXXXIII. Tv. 31.§.

Az adatkezelés időtartama: A játékkaszinó a Szerencsejáték Felügyelet által előírt kamerák esetén a videofelvételeket a rögzítéstől számított 45 napig köteles megőrizni, ezt a határidőt a játékkaszinó a Pmt. 5. §-ban meghatározott felügyeleti szerv jelzése alapján a felügyeleti szerv eljárásának lezárultáig köteles meghosszabbítani. Egyéb kamerák videofelvételének megőrzési időtartama:30 nap.

9.) Marketing tevékenység

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

A Grt. 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel külön e célra készített adatlapon megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

A Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.

Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb a játékkaszinó tevékenységének befejezése.

10.) Weboldal üzemeltetés

A kezelt adatok köre: a weboldal (honlap) látogatóinak az IP címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

weboldal címe: www.casinosopron.hu

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut.

A honlap „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A honlap látogatójának a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A cookie-k lehetnek "állandó" vagy "ideiglenes" cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a honlap látógatója nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A sütik letiltása bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

A cookie-k által tárolt információkat nem használja fel az Adatkezelő a honlap látógatója személyazonosságának megállapítására.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig

11.) Közösségi oldal

A játékkaszinó Casino Sopron néven Facebook oldallal rendelkezik, amelynek célja a játékkaszinó játékosainak a tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás.

A Casino Sopron Facebook oldal használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell egy saját fiókkal a Facebook közösségi oldalán.

A Facebook használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, United States) saját felhasználási feltételeit és adatkezelési szabályzatát előzetesen megismerte és az abban foglaltakat elfogadta:

https://www.facebook.com/policy.php

Facebook megkapja azt az információt, amelyet a Felhasználó a játékkaszinó Facebook oldalára kíván kiposztolni, a Felhasználó IP-címe alatt.

A Felhasználó által kiposztolni kívánt adatok (név, fénykép, komment, értékelés) tekintetében a Felhasználó a jelen Szabályzat IV. pontjában jogait közvetlenül a Facebook felé tudja gyakorolni.

A játékkaszinó jogosult azon adat törlését kezdeményezni, amely a játékkaszinó vagy más személy jóhírnevét, vagy jogait sértik.

III.

ADATKEZELŐ ELJÁRÁSA

1.) Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelőnél nem automatizált módon történik az adatkezelés, így Adatkezelőnél nincs automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

Adatkezelőre magatartási kódex hatálya nem terjed ki.

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói feladataik ellátása érdekében ismerhetik meg.

Személyes adatok harmadik országba megfelelőségi határozat alapján továbbítható.

2.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, törlésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból mentést végez.

A személyes adatokat kezelő hálózaton az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

Az Adatkezelő hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;

- a dokumentumokat jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott

helyiségben helyezi el;

- az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

- az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

- az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír;

- a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

- a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

- a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az Adatkezelő az adatvesztést;

- a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi és havi mentést végez, a havi mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik;

- a havi lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított tűzbiztos helyen és módon tárolt;

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

3.) Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenst az Adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az a munkavállaló vagy közreműködő, aki az Adatkezelő által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, azt köteles haladéktalanul az Adatvédelmi tisztviselőnek és az ügyvezetésnek bejelenteni, megadva a nevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét, az incidens tárgyát, valamint azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő további olyan információkat is megadhat, amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesnek ítél.

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor az ügyvezetés az illetékes rendszergazdát is tájékoztatja.

Az Adatvédelmi tisztviselő – informatikai rendszert érintő incidens esetén az informatikussal együttműködve – a bejelentést megvizsgálja, a bejelentőtől adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul teljesíteni.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell:

1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Az adatszolgáltatás alapján az Adatvédelmi tisztviselő – informatikai rendszerben bekövetkezett adatvédelmi incidens esetében a rendszergazdával együtt – javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekről az adatok kezelését vagy feldolgozását végző területnek, továbbá az ügyvezetésnek.

Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megvalósított egyes intézkedésekről az adatgazda az adott intézkedések végrehajtását követő 2 munkanapon belül köteles az ügyvezetést és az Adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatni.

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (1a) bekezdése alapján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelő minden adatvédelmi incidensről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásban rögzíteni kell:

1. az érintett személyes adatok körét,

2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

3. az adatvédelmi incidens időpontját,

4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

5. az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket,

6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

4.) Felelősség kizárása

Az Adatkezelő nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, a személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzatot, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, vagy nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat jogsértő módon használja illetve egyébként a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, az Adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

5.) Az Adatvédelmi tisztviselő feladatai

Az adatvédelmi tisztviselő a következő feladatokat látja el:

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

b) ellenőrzi az uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését;

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

6.) A játékkaszinó adatbázisába betekintésre jogosultak

A játékkaszinó a betekintés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok nyilvántartásába betekintés időpontját.

IV.

AZ ÉRINTETT JOGAI

1.) Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR által előírt valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR szerinti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az információkat és a tájékoztatást, intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

2.) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az Adatkezelőnél nem automatizált módon történik az adatkezelés, így a Felhasználót jelen pont szerinti jogosultság nem illeti meg.

8.) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

9.) Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen a közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasszal egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználónak bármilyen panasza, észrevétele, vagy javaslata van, az Adatkezelő vagy az Adatvédelmi tisztviselő a Szabályzat I.1. pontjában megjelölt elérhetőségein is megteheti.

V.

Szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására. Módosítás esetében az Adatkezelő a módosított Szabályzatot elérhetővé teszi az Adatkezelő székhelyén található recepcióján, illetve honlapjára feltölti. A módosítás a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba. A módosítás hatálybalépését követően az Adatkezelő szolgáltatásának a használata az adatkezelési szabályok módosításának elfogadását jelenti.

Jelen Szabályzat 2018. május hó 25. napjától hatályos.

1 sz. melléklet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL

1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):

1. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV),

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV),

3. a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192084.313864).

2. A játékosvédelmi nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei

2.1. A játékosvédelmi nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység

Név: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)

Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.

Postacím: 1372 Budapest, Postafiók 431.

E-mail cím: ki.szef@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu/nav/szerencsejatek, www.szf.hu

2.2. Az adatkezelés célja A játékosvédelmi nyilvántartás célja, hogy korlátozzák azon személyek részvételét a szerencsejátékban: - akiket a bíróság cselekvőképességüket teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett, - akik jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek.

2.3. Az adatkezelés jogalapja A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja: - a bírósági határozaton alapuló korlátozás esetében törvényi felhatalmazás, - jelentős önkorlátozó nyilatkozatok esetében a játékos önkéntes hozzájárulása.

2.4. A kezelt adatok köre A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza: - a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét, - a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét, - a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját. A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza: - a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét, - az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét, - a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket.

2.5. Az adatok forrása a SZF a személyes adatokat a bíróság adatszolgáltatásából és a jelentős önkorlátozó nyilatkozatból ismeri meg. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, az online kaszinójáték és távszerencsejáték szervezők [a továbbiakban együtt: szerencsejáték-szervező(k) vagy szervező(k)] a bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozó nyilatkozat esetén is a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonatából azonosítják be kódolt formában a személyes adatokat.

2.6. Az adatkezelés időtartama a SZF az adatokat és az okiratokat a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezeli.

3. A szerencsejáték-szervező által végzett adatkezelés

3.1. Az szerencsejáték-szervező megnevezése

Név: CAI Hungary Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

Postacím: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

E-mail cím: cso@casinosopron.hu

Honlap: www.casinos.hu

3.2. A szerencsejáték-szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba elektronikus adatlekérdezés útján – a sérülékeny személy fokozott védelme biztosításának keretében – annak érdekében tekinthet be, hogy megállapítsa, hogy a betekintés időpontjában a játékosvédelmi nyilvántartás alapján a játékos szerencsejátékban történő részvétele korlátozott-e.

A szervező adatlekérdezése törvényi felhatalmazáson alapul, mivel a jogszabályok értelmében a játékos nyilvántartásba vételét megelőzően a szervezőnek kötelessége ellenőriznie, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e.

Az adatlekérdezés titkosított formában, kódok felhasználásával történik, a szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból közvetlenül személyes adatokhoz nem fér hozzá. A szervező informatikai rendszere a játékos által megadott adatokból (a játékos családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja neve, azonosító okmány típusa és száma, lakcíme) automatikusan kódot állít elő. Az adatlekérdezés a SZF által az előírásoknak megfelelő gyakorisággal aktualizált, a szervező rendelkezésére bocsátott, az ugyanezzel a módszerrel kódolt fenti játékos adatokat tartalmazó elektronikus kivonatból történik. Ha az elektronikus kivonat tartalmaz a lekérdezett kódolt adattal megegyező rekordot, akkor a szóban forgó játékos szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ebben az esetben a szervező nem biztosít játéklehetőséget a játékos számára.

A szervező a lekérdezés során nem fér hozzá a korlátozás alapját képző írásbeli okirathoz. Így például a szervező lekérdezés útján nem ismerheti meg a bíróság adatszolgáltatását.

A szervező kizárólag a tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajtának megfelelő korlátozásokat látja. A szervező nem ismeri meg a nyilvántartásban szereplő olyan korlátozásokat, amelyekre tevékenységi engedélye nem terjed ki.

4. Az érintett jogai

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog A játékosvédelmi nyilvántartás esetében a játékos írásban tájékoztatást kérhet a SZF-től arra vonatkozóan, hogy a NAV SZEF: - milyen személyes adatait, - milyen jogalapon, - milyen adatkezelési cél miatt, - milyen forrásból, - mennyi ideig kezeli, - és a SZF kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

A játékos írásban tájékoztatást kérhet a szerencsejáték-szervezőtől a játékosvédelmi nyilvántartás használata alapján a szervező rendelkezésére álló adatairól. Mind a SZF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervező esetén elektronikus levélben – teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog A játékos kérheti, hogy akár a SZF, akár a szerencsejáték-szervező helyesbítse valamely személyes adatát. Mind a SZF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.3. A törléshez való jog a játékos mind a SZF-től, mind a szerencsejáték-szervezőtől kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a SZF és a szervező abban az esetben utasítja el, ha a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelése bírósági határozat alapján történik. A szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervezők esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.4. A zároláshoz való jog A játékos törlés helyett kérheti, hogy a személyes adatait a SZF vagy a szerencsejáték-szervező zárolja. A zárolás addig tart, amíg a játékos által megjelölt adatkezelési cél szükségessé teszi az adatok tárolását.

A játékos személyes adatai (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatának) zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogellenes a SZF vagy a szervező adatkezelése, azonban a játékos által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a SZF vagy a szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a SZF vagy a szervező tovább tárolja a személyes adatot (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot vagy annak a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonata alapján rendelkezésre álló adatát, majd ezt követően törli az adatokat.

4.5. A tiltakozáshoz való jog A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a SZF vagy a szervező személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítja, felhasználja. Így például a játékos tiltakozhat az ellen, ha a szervező a hozzájárulása nélkül a reklám tárgyú üzenetet küld a játékos elérhetőségére.

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha azt feltételezi, hogy a SZF vagy szervező adatkezelésére kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például a játékos nem tiltakozhat az önkorlátozó vagy önkizáró nyilatkozatok 6 évig történő megőrzése ellen, minthogy ezt a kötelezettséget jogszabály írja elő a SZF és a szervező számára.

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti, így például abban az esetben, ha a SZF vagy a szervező nem teljesíti az 4. pont szerinti kérelmét.

A NAIH elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a szerencsejáték-szervező és a SZF ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a játékos választása szerint – a játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A Szabályzat mindenkor hatályos teljes szövege folyamatosan és ingyenesen megismerhető az Adatkezelő recepcióján, honlapján.

Kérem, várjon... Kérlek, várj..