hu de en

Egységes Adatkezelési Szabályzat

A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a CAI Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő vagy játékkaszinó) által kezelt, személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed az adatok kezelésének teljes folyamatára.

Kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal

I.

1.) Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: CAI Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-027729, vezeti a Győri Törvényszék Cégbírósága,

Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

Adószám: 25452693-1-08,

E-mail: cso@casinosopron.hu

Telefon: +36 99 512 350

2.) A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelem jogszabályi követelményeinek érvényesülését, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az ön által megadott, általunk kezelt személyes adatainak biztonságát az adatkezelés során biztosítani tudja.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások és működése minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.

3.) A Szabályzat elkészítésénél alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő tiszteletben tartja a Felhasználók személyes adatait, és kötelezi magát, hogy az adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

- a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.),

- az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet,

- pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.),

- a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

- személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv,

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/849 IRÁNYELVE (2015. május 20.)

meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

5.) Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- és képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelő szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége;

Felhasználó: az a 18. évét betöltött természetes személy (játékos/ügyfél/vendég) aki az Adatkezelő működése keretében megadja a személyes adatát és a játékkaszinó szolgáltatásait - a játékkaszinó részvételi szabályzatában és a hatályos jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően - igénybe veszi.

Részvételi Szabályzat: a játékkaszinó mindenkor hatályos részvételi szabályzata.

6.) Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

7.) Az adatkezelés elvei

Jogalaphoz kötöttség elve: Adatokat csak tisztességesen és törvényesen (különösen a fenti 3. pontban leírt jogszabályoknak megfelelően) szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Célhoz kötöttség elve: Az adatkezelő a vendégek adatait kizárólag a játékkaszinó szabályzataiban, valamint a fenti jogszabályoknak megfelelően, az azokban meghatározott célokból kezelheti. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatkezelés időtartalma: A Pmt. 28 § alapján az adatkezelő a birtokába jutott, általa kezelt személyes adatokat, okiratot, illetve annak másolatát, valamint a bejelentés és adatszolgáltatás teljesítését, igazoló iratot, illetve azok másolatát az adatrögzítéstől, a bejelentéstől számított nyolc évig köteles megőrizni. A 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján birtokába jutott adat, okirat, illetve a másolat megőrzési határideje az üzleti kapcsolat megszűnésekor kezdődik. (Üzleti kapcsolat: a vendég a játékkaszinó területére történő első belépésével keletkezett tartós jogviszony)

Az adatkezelőnek a kitiltási nyilvántartás során rögzített személyes adatokat a kitiltás elrendelésétől számított 6 évig kell kezelni.

A játékkaszinó a Pmt. 28§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatot, okiratot a felügyeletet ellátó szerv, a Pénzmosás Elleni Információs Iroda, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni.

Az adatvédelem elve: Az adatkezelőnek meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok napra készek legyenek.

II.

1.) Játékkaszinóba belépők nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés (Pmt. 3.§ és 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 57. §.

Az adatkezelés célja a vonatkozó jogszabályokban (Pmt 7 §, Szjt 29/H) rögzített előírásoknak megfelelően az ügyfél-átvilágítási elvégzése, valamint a játékosvédelmi szabályok szerinti eljárás.

A hatályos jogszabályok alapján az Adatkezelő által működtetett játékkaszinó köteles az ügyfelet (játékost) a játékkaszinó területére való belépéskor a törvényben előírt okmányok alapján azonosítani.

A szerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság – játékfüggőség, játékszenvedély miatt – részlegesen, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta.

Az önkorlátozó, önkizáró intézkedéssel érintett játékosokról valamint a bíróság által gondnokság alá helyezett személyekről az állami adóhatóság nyilvántartást, un. játékosvédelmi nyilvántartást vezet.

A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a játékkaszinó és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.

A játékkaszinó a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll.

Adatvédelmi tájékoztató a játékosvédelmi nyilvántartásról az 1. számú mellékletben.

Az ügyfél-átvilágítás során az azonosítás végrehajtása érdekében az ügyfél belépésekor a belépő kártya kiállítása során játékkaszinó számítógépes rendszerében a belépő személy alábbi adatait és a hatályos jogszabályban előírt okmányainak másolatát rögzíti. A belépő írásbeli nyilatkozatával elfogadja a játékkaszinó Részvételi Szabályzatát, továbbá írásbeli nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a Pmt. 7.§(1)- (3) bekezdései alapján a játékkaszinó alábbi adatait kezelje.

A játékos beléptetése során rögzítendő számítógépes nyilvántartási adatok minimális köre:

- Név (családi és utónév),

- születési név (családi és utónév),

- anyja neve,

- születési hely (csak a település neve),

- születési idő (ÉÉÉÉ-HH-NN formában),

- a játékos fényképe.

- az azonosító okmány digitális másolata;

- VIP-besorolás.

A születési név minden esetben kitöltésre kerül, akkor is, ha a személyazonosság igazolására felmutatott okmány nem tartalmazza.

A játékos a Részvételi Szabályzat elfogadásával és írásbeli nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy róla digitális felvétel készíthető és az okmányairól a játékkaszinó másolatot készítsen.

A minimális adatkörön felül a játékkaszinó nyilvántartásában a játékos következő adatait is rögzíti:

1. állampolgárságát

2. lakcím

3. az azonosító okmányának típusát és számát, lejáratának ideje

4. külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet. Az okmányokból nem megállapítható adatokat a játékkaszinó szóbeli egyeztetés alapján rögzíti.

A belépés időpontját, a korábbi látogatások száma és dátuma

5. digitális fényképét

Az azonosítás a következő okmány(ok) bemutatása alapján történhet:

1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;

2. külföldi természetes személy esetén olyan, külföldi hatóság által kiállított fényképes dokumentum (útlevél, ID card, vezetői engedély), amely magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

A játékkaszinó, a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében ellenőrzi a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét is. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a szolgáltatást – a belépést – a játékkaszinó megtagadja.

A játékkaszinó alkalmazottjai az ügyfél-átvilágítás során az ügyfeleket jogaikról, kötelezettségeikről az udvarias kapcsolattartás szabályainak megfelelően tájékoztatják, az ügyfelek adatait az adatvédelmi szabályok figyelembevételével kezelik.

Az ügyfél a játékkaszinóba történő beléptetésekor a korábbi azonosítása során megadott adatokban bekövetkezett változásokról a következő látogatás alkalmával köteles a játékkaszinót tájékoztatni. E kötelezettségére az ügyfelet a játékkaszinó a recepción jól láthatóan elhelyezett felhívással, továbbá a részvételi szabályzatban foglalt rendelkezéssel is figyelmezteti.

Kiemelt közszereplő:

A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyféltől a játékkaszinó írásbeli nyilatkozatot kér arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. (Pmt. 16. § (1)(1a)) Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az alábbiak közül mely alapján minősül kiemelt közszereplőnek, továbbá tartalmazni kell a pénzeszközeinek forrására vonatkozó információkat.

Kiemelt közszereplőnek minősül a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

• államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár,

• országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló

• alkotmánybíróság vagy olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,

• számvevőszék elnöke, számvevőszék testületének tagja, központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,

• nagykövet, az ügyvivő és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, a hivatalos állományának tábornoki,, főtiszti vagy tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai,

• többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja,

• kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, élettársa,

• kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy.

Nyereményigazolás: A nyereményigazolás jogalapja: Szjt. 1 § (8) bekezdés, célja a nyereményre jogosult játékos kérésére a szerencsejáték-szervező a 2 millió forintot, illetve ennek megfelelő valutaösszeget meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolás kiadása. A nyereményigazolás tartalmazza a játékos azonosító adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját, a szerencsejáték-szervező által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás az állami adóhatóság által rendszeresített és hitelesített bizonylaton kerül kiadásra.

A játékkaszinó a nyereményigazolás kiadása során meggyőződik a személyes adatokban történt esetleges változásokról, és amennyiben ilyenre sor került, akkor az igazolás kiadása előtt elvégzi a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzését, az adatváltozásokat és annak dátumát rögzíti.

Gazdátlan zsetonok (árvák) nyilvántartása: Az adatkezelés célja a játékkaszinóban talált gazdátlan zsetonok nyilvántartása. A szerencsejáték törvény végrehajtási rendeletének 62. § (1) szerint árváknak minősülnek a játékkaszinó területén talált (pl. játékasztalon maradt vagy játék közben ott felejtett) olyan zsetonok, amelyek tulajdonosai nem ismertek. A (2) bekezdés szerint az árvákat haladéktalanul be kell fizetni a játékkaszinó főpénztárába és bejegyezni az árvák nyilvántartásába. A (3) bekezdés szerint azon személy részére, aki az árvák feletti tulajdonjogát bizonyítja, ezt a pénzösszeget - zseton esetén az értékének megfelelő összeget - vissza kell fizetni. A visszafizetett pénzösszeget fel kell jegyezni az árvák nyilvántartásába. Ennek tartalmaznia kell a visszafizetés időpontját, a tulajdonos nevét, lakóhelyét, valamint ahhoz csatolni kell az eseménnyel kapcsolatos vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet. (Vhr 62. § (4) bekezdés).

Kitiltási nyilvántartás: Az adatkezelés jogalapja az Szjtv. 1. § (5c) bekezdése.

Az adatkezelő a játékkaszinó Részvételi Szabályzatát súlyosan megszegő játékossal szemben a belépés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása (a továbbiakban: kitiltás) hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet. A Részvételi Szabályzat súlyos megszegésének eseteit a Részvételi Szabályzat 9. pontja tartalmazza. A nyilvántartásban a szervező a játékos a Szjt. 29/H. § (1) bekezdés szerinti adatait, a kitiltás tényét, indokát, elrendelésének időpontját, továbbá eseti jellegét vagy határozott, legfeljebb 5 éves időtartamát tünteti fel. A szervező a nyilvántartás adatait a kitiltás elrendelésétől számított 6 évig kezelheti. A 6 éves időtartam eltelte után azokat törli. A kitiltással kapcsolatos nyilvántartásba a kitiltott játékos a játékost érintő kitiltás adatai vonatkozásában tekinthet be. A játékos a betekintéssel egyidejűleg a nyilvántartott adatokról okirat kiállítását igényelheti, amelyet az adatkezelő a betekintéssel egyidejűleg, de legfeljebb az azt követő munkanapon térítésmentesen köteles teljesíteni.

A játékkaszinó adatbázisába betekintésre jogosultak:

A játékkaszinó az ügyfelek vendéglátásnak biztosítása, marketing tevékenységének ellátása céljából, az ügyfelek írásbeli hozzájárulása alapján a kaszinó bárját üzemeltető Szerencsekerék Kft. részére (Cégjegyzékszám: Cg.: 08-09-014782, Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A)

A játékkaszinó a betekintés jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok nyilvántartásába betekintés időpontját.

2.) Elektronikus megfigyelőrendszer

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi rendelkezés (32/2005. (X. 21.) PM rendelet 55. §)

A játékkaszinóban a nyitva tartás ideje alatt a játék és az ügyfelek biztonsága érdekében videó-megfigyelő rendszer működik. A felvételeket a játékkaszinó – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabály előírásainak megfelelően – a fenti okokból és célból kezeli, annak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről a törvényben előírtak szerint gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

A rögzített képi információ kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A játékkaszinóba belépő belépésével automatikusan hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez

Az állami adóhatóság törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a videó-ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet.

Az Adatkezelő a munkavállalókat a munkaviszonyuk létesítésekor, a munkavállalónak nem minősülő további Felhasználókat azok játékkaszinóba való első belépésük alkalmával történő regisztrációjakor tájékoztatja a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról.

Az Adatkezelő a recepciónál figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai:

• A videó-rendszerrel valamennyi, a játékkaszinóban folyó játéknak megfigyelhetőnek kell lennie. A kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy a tétek (zsetonok színei és olvashatósága), a játékeszközök és kiegészítő játékeszközök (kocka, kártya, golyó stb.), valamint a játék menete a képernyőn egyaránt jól látható és követhető legyen.

• A videó-rendszernek biztosítania kell a pénznyerő automaták feltöltésének, ürítésének, jackpot kifizetésének megfigyelhetőségét. Ha a játékeszközök elszámolása külön helyiségben történik, úgy ezt a helyiséget is kamerával kell ellátni. A videó-rendszernek biztosítania kell továbbá az elszámolás helyéig tartó útvonal ellenőrizhetőségét.

• A játékkaszinó épületének valamennyi játékterében szükséges olyan kamerákat is elhelyezni, amelyekkel az esetleges rendbontás, valamint az alkalmazott biztonsági intézkedések megfigyelhetősége és rögzíthetősége az egész játéktérben és valamennyi játékhelyen (játékasztal, pénznyerő automata stb.) áttekinthető.

• Kamerákkal ellenőrizhetővé kell tenni a játékkaszinó látogatóinak belépését és a személyazonosítás folyamatát.

• Valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodperc részletezettséggel és pontossággal tartalmazza a dátumot, az időpontot, továbbá elhelyezésének megfelelően a megtett téteket, a készpénz és a borravaló átvételét úgy, hogy a játékeszközökön történt események mindvégig láthatóak legyenek. A képpel együtt a hangot is továbbítani kell. Közeli képpel (zoom-os kamerával) kell rögzíteni a kötelezően bizonylatolandó, valamint a pénztárban folyó eseményeket.

• A kamerák képeit a játékkaszinó játéktervében rögzített ellenőrzési rendszerében foglaltak szerint állandóan figyelni kell. A kamerák által nyújtott képanyagot egyidejűleg rögzíteni kell és a videofelvételek megőrzésének és az elszámolási bizonylatok beküldésének idejét a játékkaszinónak úgy kell kialakítania, hogy az elszámolási bizonylatok beküldését követően legalább öt munkanap az állami adóhatóság rendelkezésére álljon a beküldött bármely bizonylat tartalmának alátámasztására szolgáló videofelvétel megtekintésére. A játékkaszinóban történt rendkívüli eseményeket, illetve a játékosokkal szemben alkalmazott intézkedéseket tartalmazó videofelvételeket és egyéb okiratokat a játékkaszinó legalább harminc napig köteles megőrizni.

• Ellenőrzés során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot.

• Az adatkezelés során az Adatkezelő jogszerűen jár el, betartja a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elvét.

• A rögzített felvételeket az Adatkezelő harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség,) adja át.

• Az Adatkezelő nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.

• Vannak azonban olyan időszakok, amikor a munkahely teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

• Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított harminc napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő semmisítse meg, illetve törölje.

• Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha jogszabályban előírt kötelező határidő még nem járt le.

3.) Marketing tevékenység

A Grt. 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel külön e célra készített adatlapon megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

A Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, de legfeljebb a játékkaszinó tevékenységének befejezése.

III.

1.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból mentést végez.

A személyes adatokat kezelő hálózaton az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.

Az Adatkezelő hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

2.) Tájékoztatás az adatkezelésről

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha a Felhasználó kéri, ha a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

3.) Felelősség kizárása

Az Adatkezelő nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, vagy az ezek által okozott károkért.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, a személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzatot, vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adja meg, vagy nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat jogsértő módon használja illetve egyébként a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, az Adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket.

4.) Szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására. Módosítás esetében az Adatkezelő a módosított Szabályzatot elérhetővé teszi az Adatkezelő székhelyén található recepcióján. A módosítás a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba. A módosítás hatálybalépését követően az Adatkezelő szolgáltatásának a használata az adatkezelési szabályok módosításának elfogadását jelenti.

5.) Jogorvoslat

Felhasználók tiltakozhatnak személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el,

- jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználók az Adatkezelő meghozott döntésével nem értenek egyet, az ellen a közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

Felhasználók a jogaiknak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatnak, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint - az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználóknak bármilyen panasza, észrevétele, vagy javaslata van, az Adatkezelő alábbi elérhetőségein tehetik meg:

e-mail cím: cso@casinosopron.hu

telefonszám: +36 99 512 350

1 sz. melléklet

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A JÁTÉKOSVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSRÓL

1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak (a jogszabályok neve után található linken keresztül megtekintheti a jogszabály szövegét):

1. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV),

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV),

3. a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192084.313864).

2. A játékosvédelmi nyilvántartás főbb adatkezelési körülményei

2.1. A játékosvédelmi nyilvántartást vezető szerv és szervezeti egység

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: NAV SZEF)

Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 20-22.

Postacím: 1372 Budapest, Postafiók 431.

E-mail cím: ki.szef@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu/nav/szerencsejatek, www.szf.hu

2.2. Az adatkezelés célja A játékosvédelmi nyilvántartás célja, hogy korlátozzák azon személyek részvételét a szerencsejátékban: - akiket a bíróság cselekvőképességüket teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett, - akik jelentős önkorlátozó nyilatkozatot tettek.

2.3. Az adatkezelés jogalapja A játékosvédelmi nyilvántartással összefüggő adatkezelés jogalapja: - a bírósági határozaton alapuló korlátozás esetében törvényi felhatalmazás, - jelentős önkorlátozó nyilatkozatok esetében a játékos önkéntes hozzájárulása.

2.4. A kezelt adatok köre A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza: - a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét, - a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét, - a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját. A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza: - a játékos családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja nevét, azonosító okmány típusát és számát, lakcímét, - az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

- a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket.

2.5. Az adatok forrása A NAV SZEF a személyes adatokat a bíróság adatszolgáltatásából és a jelentős önkorlátozó nyilatkozatból ismeri meg. A játékkaszinó és kártyaterem üzemeltetők, az online kaszinójáték és távszerencsejáték szervezők [a továbbiakban együtt: szerencsejáték-szervező(k) vagy szervező(k)] a bírósági korlátozás és jelentős önkorlátozó nyilatkozat esetén is a játékosvédelmi nyilvántartás elektronikus kivonatából azonosítják be kódolt formában a személyes adatokat.

2.6. Az adatkezelés időtartama A NAV SZEF az adatokat és az okiratokat a korlátozás megszűnését, megszüntetését követő 6 évig kezeli.

3. A szerencsejáték-szervező által végzett adatkezelés

3.1. Az szerencsejáték-szervező megnevezése

Név: CAI Hungary Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

Postacím: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

E-mail cím: cso@casinosopron.hu

Honlap: www.casinos.hu

3.2. A szerencsejáték-szervező a játékosvédelmi nyilvántartásba elektronikus adatlekérdezés útján – a sérülékeny személy fokozott védelme biztosításának keretében – annak érdekében tekinthet be, hogy megállapítsa, hogy a betekintés időpontjában a játékosvédelmi nyilvántartás alapján a játékos szerencsejátékban történő részvétele korlátozott-e.

A szervező adatlekérdezése törvényi felhatalmazáson alapul, mivel a jogszabályok értelmében a játékos nyilvántartásba vételét megelőzően a szervezőnek kötelessége ellenőriznie, hogy a játékos korlátozás alatt áll-e.

Az adatlekérdezés titkosított formában, kódok felhasználásával történik, a szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból közvetlenül személyes adatokhoz nem fér hozzá. A szervező informatikai rendszere a játékos által megadott adatokból (a játékos családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja neve, azonosító okmány típusa és száma, lakcíme) automatikusan kódot állít elő. Az adatlekérdezés a NAV SZEF által az előírásoknak megfelelő gyakorisággal aktualizált, a szervező rendelkezésére bocsátott, az ugyanezzel a módszerrel kódolt fenti játékos adatokat tartalmazó elektronikus kivonatból történik. Ha az elektronikus kivonat tartalmaz a lekérdezett kódolt adattal megegyező rekordot, akkor a szóban forgó játékos szerepel a játékosvédelmi nyilvántartásban. Ebben az esetben a szervező nem biztosít játéklehetőséget a játékos számára.

A szervező a lekérdezés során nem fér hozzá a korlátozás alapját képző írásbeli okirathoz. Így például a szervező lekérdezés útján nem ismerheti meg a bíróság adatszolgáltatását.

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szervező kizárólag a tevékenységi engedélyében szereplő szerencsejáték fajtának megfelelő korlátozásokat látja. A szervező nem ismeri meg a nyilvántartásban szereplő olyan korlátozásokat, amelyekre tevékenységi engedélye nem terjed ki.

4. Az érintett jogai

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog A játékosvédelmi nyilvántartás esetében a játékos írásban tájékoztatást kérhet a NAV SZEFtől arra vonatkozóan, hogy a NAV SZEF: - milyen személyes adatait, - milyen jogalapon, - milyen adatkezelési cél miatt, - milyen forrásból, - mennyi ideig kezeli, - és a NAV SZEF kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést.

A játékos írásban tájékoztatást kérhet a szerencsejáték-szervezőtől a játékosvédelmi nyilvántartás használata alapján a szervező rendelkezésére álló adatairól. Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervező esetén elektronikus levélben – teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog A játékos kérheti, hogy akár a NAV SZEF, akár a szerencsejáték-szervező helyesbítse valamely személyes adatát. Mind a NAV SZEF, mind a szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.3. A törléshez való jog A játékos mind a NAV SZEF-től, mind a szerencsejáték-szervezőtől kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a NAV SZEF és a szervező abban az esetben utasítja el, ha a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő személyes adatok kezelése bírósági határozat alapján történik. A szervező a játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben – online kaszinójáték, távszerencsejáték szervezők esetén elektronikus levélben – értesíti.

4.4. A zároláshoz való jog A játékos törlés helyett kérheti, hogy a személyes adatait a NAV SZEF vagy a szerencsejátékszervező zárolja. A zárolás addig tart, amíg a játékos által megjelölt adatkezelési cél szükségessé teszi az adatok tárolását.

A játékos személyes adatai (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatának) zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogellenes a NAV SZEF vagy a szervező adatkezelése, azonban a játékos által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat a NAV SZEF vagy a szervező ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a NAV SZEF vagy a szervező tovább tárolja a személyes adatot (például a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot vagy annak a játékosvédelmi

Kiadva a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja alapján Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

nyilvántartás elektronikus kivonata alapján rendelkezésre álló adatát), majd ezt követően törli az adatokat.

4.5. A tiltakozáshoz való jog A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a NAV SZEF vagy a szervező személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítja, felhasználja. Így például a játékos tiltakozhat az ellen, ha a szervező a hozzájárulása nélkül a reklám tárgyú üzenetet küld a játékos elérhetőségére.

A játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha azt feltételezi, hogy a NAV SZEF vagy szervező adatkezelésére kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például a játékos nem tiltakozhat az önkorlátozó vagy önkizáró nyilatkozatok 6 évig történő megőrzése ellen, minthogy ezt a kötelezettséget jogszabály írja elő a NAV SZEF és a szervező számára.

5. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei

5.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezheti, így például abban az esetben, ha a NAV SZEF vagy a szervező nem teljesíti az 4. pont szerinti kérelmét.

A NAIH elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

A játékos az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a szerencsejáték-szervező és a NAV SZEF ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a játékos választása szerint – a játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Jelen Szabályzat 2016. 01. 15. napjától hatályos.

Sopron, 2016. 01.15.

Kérem, várjon... Kérlek, várj..