hu de en

A CAI Hungary Kft. által üzemeltetett Casino Sopron játékkaszinó

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

2022. március 7-től.

1. Általános tájékoztató 4

Tájékoztató játékos védelmi zöld számról 4

2. Sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása 5

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat 5

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtása, érvényessége: 5

A játékkaszinó kötelezettségei 7

3. Sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére önkorlátozó, önkizáró intézkedések biztosítása 8

Belépés korlátozása, (önkorlátozás): 8

Önkorlátozó nyilatkozat átvétele, alkalmazása: 8

4. Az ügyfelek (belépők) azonosítása, nyilvántartásba vétele 9

5. A játékkaszinó videó ellenőrző rendszere 11

6. A játékkaszinó nyitvatartási ideje 12

7. A játékkaszinó játékkínálata: 12

8. A játékok játékosokat érintő szabályai 12

9. A játékkaszinó látogatási rendje: 13

A játékkaszinó látogatására jogosultak: 13

A játékkaszinóba nem léphet be: 13

A játékkaszinóban folyó játékokban nem vehetnek részt 13

A játékban való részvétel feltételei 15

10. A belépőjegyek/kártyák 15

11. A belépés és a látogatás rendje 16

12. A játék befejezése 17

13. A játékkaszinóba történő belépés ideiglenes felfüggesztésének rendje 17

14. A nyeremények átvételének szabályai 18

A játékasztaloknál elért nyereményeket a zsetonpénztár fizeti ki készpénzben. 18

A pénznyerő automatáknál 18

15. A nyereményigazolás kiadásának a rendje 18

16. Vitás kérdések rendezésének módja az igényérvényesítés rendje 18

17. Panaszkezelési eljárás: 19

18. A gazdátlan zsetonok (árvák) kezelése és nyilvántartása 20

19. A játékkaszinó által használt értékzsetonok és érmék leírása, a zsetonok kezelésének rendje 20

20. A borravaló elfogadásának szabálya: 21

21. Mellékletek: 21

22. Játékfüggőséggel foglalkozó szervezetek elérhetőségei: 22

23. Hilfe und Beratung in Österreich: 22

24. Beratungsstellen in Österreich: 23

I. Fejezet

1. Általános tájékoztató

Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigéniás problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet!

Társaságunk a tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének megfelelően jár el! A szerencsejátékok szervezését a hatályos jogszabályok, különösen a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a törvény végrehajtási rendelete valamint a 5/2021.(X.21.) SZTFH rendelet szerint végzi.

Tájékoztató játékos védelmi zöld számról

A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló  5/2021.(X.21.) SZTFH rendelet alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a felelős játékszervezés és a fogyasztóvédelmi, játékosvédelmi érdekek érvényesülése érdekében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (5a)-(6d) bekezdésében és a rendeletben foglaltakkal kapcsolatos bejelentések, panaszok, javaslatok szóbeli előterjesztésére játékosvédelmi zöld számot tart fenn:

Zöld szám: 80/205-352

A zöld szám 0-24 óráig üzemel, ingyenesen hívható az egész ország területéről. A szám felhívásakor egy rövid üdvözlő üzenetet követően, a sípszó után van lehetőség a bejelentés megtételére, melyre az ügyfeleknek 2 perc áll rendelkezésére.

Ezen idő alatt közölni kell minden olyan, az ügyre vonatkozó lényeges információt, ami alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság az eljárást le tudja folytatni. A bejelentés megtételének nem feltétele a név és elérhetőség megadása, azonban a közérdekűnek minősülő bejelentéssel összefüggő további tájékoztatás a bejelentő felé kizárólag nevének és lakcímének megadása esetén lehetséges.

További részletes játékosvédelmi tájékoztatók a játékkaszinó weboldalán (www.casinosopron.hu) megtekinthetőek.

A jogszabály szerint a játékkaszinó, tevékenysége során a sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférését korlátozhatja.

Sérülékeny személynek nem minősülő játékosaink részére önkorlátozó és önkizáró lehetőséget biztosítunk!

(Sérülékeny személy: a18 éven aluli személy, továbbá az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság - játékfüggőség, játékszenvedély miatt - részlegesen, az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta, valamint az egy vagy több szerencsejáték fajtára, vagy több szervezőre kiterjedően önkorlátozó vagy önkizáró intézkedéssel érintett játékos.)

II. Fejezet

2. Sérülékeny személyek szerencsejátékhoz való hozzáférésének korlátozása

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat

A játékos egy vagy több szerencsejáték fajtára vagy több szervezőre kiterjedő önkorlátozó nyilatkozatot tehet (a továbbiakban: jelentős önkorlátozó nyilatkozat).

Jelentős önkorlátozó nyilatkozat benyújtása, érvényessége:

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásban kell a személyazonosság igazolása mellett személyesen a szerencsejáték-felügyeleti hatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, vagy postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban a szerencsejáték-felügyeleti hatósághoz kell előterjeszteni.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatban a szerencsejáték-felügyeleti hatóság tevékenységi engedélyével rendelkező szervező jelölhető meg.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozat érvényességi ideje:

• 1 év,

• 3 év

• 5 év.

Az 1 évet meg nem haladó érvényességű nyilatkozat visszavonásának nincs helye!

Az 1 évet meghaladó érvényességű nyilatkozat legalább 2 év leteltét követően a személyazonosság igazolása mellett a szerencsejáték-felügyeleti hatóság ügyfélszolgálatán, személyesen tett írásbeli nyilatkozatban vonható vissza.

A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot adó személy személyes azonosító adatait az állami adóhatóság az általa vezetett játékosvédelmi nyilvántartásba bejegyzi.

1.) Bírósági határozaton alapuló korlátozás:

A szerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság – játékfüggőség, játékszenvedély miatt – részlegesen, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait érintő ügycsoportban korlátozta.

A korlátozás alatt álló személy személyes azonosító adatait a szerencsejáték-felügyeleti hatóság a játékosvédelmi nyilvántartásba bejegyzi.

Játékosvédelmi nyilvántartás

A sérülékeny személyekről a szerencsejáték-felügyeleti hatóság nyilvántartást, un. játékos védelmi nyilvántartást vezet.

A játékosvédelmi nyilvántartás bírósági határozaton alapuló korlátozás esetén tartalmazza:

a.) a bírósági korlátozás alatt álló személy személyes azonosító adatait,

b.) a bírósági határozaton alapuló korlátozás tényét, és

c.) a korlátozás határozatlan időtartamát vagy a határozott időtartam kezdő és záró időpontját.

A játékosvédelmi nyilvántartás önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás esetén tartalmazza:

a. a jelentős önkorlátozás alatt álló személy személyes azonosító adatait

b. az önkéntes elhatározáson alapuló korlátozás tényét,

c. a játékos által a jelentős önkorlátozó nyilatkozatban megjelölt egy vagy több szerencsejáték fajtát vagy a szervezőket, és

d. a korlátozás kezdő és záró időpontját.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a jelentős önkorlátozó nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat visszavonását, valamint a bírósági korlátozásról szóló határozatot legkésőbb annak beérkezése napját követő munkanapon jegyzi be a játékos védelmi nyilvántartásba.

A nyilvántartás célja, ezen személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása. A játékkaszinó a játékosvédelmi nyilvántartás adatait kizárólag a fentiekben leírt személyek szerencsejátékban történő részvételének korlátozása céljából szerezheti meg, kezelheti és használhatja fel.

A játékosvédelmi nyilvántartásba kizárólag ellenőrzési kötelezettségünk teljesítése céljából tekinthetünk be. A betekintést elektronikus úton elektronikus kivonat letöltésével és felhasználásával végezzük el.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság részünkre, elnevezésünk és a tevékenységi engedélyünkben szereplő szerencsejáték fajta figyelembevételével kizárólag a személyes adatokból generált, vissza nem fejthető alfanumerikus kódot tartalmazó elektronikus kivonatot készít. A szerencsejáték-felügyeleti hatóság elektronikus úton rendelkezésünkre bocsátja az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást, melyet a hatályos jogszabályokban meghatározott ügyfél-azonosítás során, továbbá a játékos személyes belépésekor folytatott ellenőrzéshez használhatunk fel.

A játékos belépésekor a recepcióban dolgozó ellenőrzi, hogy a játékos a szerencsejáték-felügyeleti hatóság által vezetett játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján, a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével korlátozás alatt áll-e.

Az ellenőrzés, a játékos személyi adataiból képzett alfanumerikus kódok összehasonlításával történik. Az összehasonlítást a személyi adatok bevitele után a számítógép programja automatikusan végzi.

A lekérdezéssel összehasonlítjuk a játékos személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot a kivonatban szereplő alfanumerikus kóddal. Az alfanumerikus kódot a számítógép software-e automatikusan állítja elő.

Amennyiben a két kód egyezik, a játékkaszinó a játékos nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve a nyilvántartásba vett játékos részére nem biztosít játéklehetőséget.

Üzemzavar esetén (ha a lekérdezés megkezdését követő 30 másodpercen belül a lekérdezés eredménye nem állapítható meg) a játékkaszinó mentesül a nyilvántartásba vétel vagy belépés, vonatkozásában az ellenőrzési kötelezettség alól.

A szervező a játékosvédelmi nyilvántartásból rendelkezésére álló adatokat, okiratokat az adat, okirat rendelkezésre állásától számított 6 évig köteles megőrizni.

A játékkaszinó kötelezettségei

A hatályos jogszabályok alapján a játékkaszinó köteles az ügyfelet (játékost) a játékkaszinó területére való belépéskor a törvényben előírt okmányok alapján azonosítani. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a belépését meg kell tagadni.

A játékkaszinóba 18 éven aluli személy nem léphet be.

A játékkaszinó (szervező) a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos 18 év alatti személy vagy életkora az azonosítás során kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A játékkaszinó a játékost a szerencsejátékból haladéktalanul kizárja és a nyilvántartásból a szerencsejáték fajtára irányadó elszámolást követően törli, ha a játékos nyilvántartásba vételét követően jut tudomására, hogy a játékos kiskorú vagy életkora kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján - a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével - korlátozás alatt áll-e.

A játékkaszinó a játékos azonosítását nem folytatja és a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a játékos - a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével - a játékosvédelmi nyilvántartás adatai szerint korlátozás alatt áll. Ha az elektronikus adatszolgáltatás alapján a játékos korlátozás alatt áll, a játékkaszinó a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít és a szerencsejáték fajtára irányadó módon elszámol (tranzakciók megszakítása, nyeremény kifizetése, zsetonok, ticketek visszaváltása).

A játékos nyilvántartásba vételének a játékosvédelmi nyilvántartásra alapozott megtagadásáról a játékost elektronikus igazolás egyszerű másolatával írásban tájékoztatja.

Ha a játékkaszinó a játékos nyilvántartásba vételét megtagadja, vagy a játékos részére játéklehetőséget nem biztosít, ennek közlésével egyidejűleg a 18 év alatti játékos esetén a 18 év alatti személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról szóló tájékoztatót, egyéb esetben a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló  5/2021.(X.21.) SZTFH rendeletben meghatározott tájékoztatót a játékos rendelkezésére bocsátja.

A játékkaszinó a fenti adatokról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít.

III. Fejezet

3. Sérülékeny személynek nem minősülő játékosok részére önkorlátozó, önkizáró intézkedések biztosítása

Belépés korlátozása, (önkorlátozás, önkizárás):

A játékkaszinó a belépés megtagadása intézkedés igénybe vételét biztosítja a játékos részére:

• 3 hónap,

• 6 hónap,

• 1 év vagy

• 2 év időtartamra.

Önkorlátozó, önkizáró nyilatkozat átvétele, alkalmazása:

A játékkaszinó a játékos önkorlátozó nyilatkozatát írásban, a személyazonossága igazolása mellett veszi át a játékostól.

A játékkaszinó az önkorlátozó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi. Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a játékkaszinó a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza. Az önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg a játékkaszinó a játékos részére a „Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről” szóló tájékoztatót átadja.

A játékkaszinó az önkorlátozó nyilatkozat adatait az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló rendelet szerint a belépőkártya adatai között feltüntetheti.

Az önkorlátozó nyilatkozat szerinti intézkedést a játékkaszinó a nyilatkozat nyilvántartásba vételét követő 24 órán belül alkalmazza.

A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A játékkaszinó a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye

Az önkorlátozás feloldását a szervező a felelős játékszervezés elvének

figyelembevételével megtagadhatja különösen a következő esetekben

- Az önkorlátozó nyilatkozat előterjesztésekor az átadott nyilatkozatban a játékos maga kérte írásban, hogy az önkorlátozás, lejárta előtt semmi esetben se kerüljön feloldásra, még akkor sem, ha azt maga kérelmezi, vagy

- a nyilatkozatra írt megjegyzésben, vagy ahhoz mellékelt levélben vagy ahhoz kapcsolódóan a szervezőnek általa később elküldött levél, e-mail tartalma úgy értelmezhető, hogy a játékos azt kéri, hogy ne kerüljön feloldásra az önkorlátozása annak lejárta előtt.

Ilyen előzmények után a játékkaszinó, mint felelős játékszervező abban az esetben tudja érdemben elbírálni a játékos önkorlátozó nyilatkozatának idő előtt történő feloldását, ha a játékszervező számára a kérelem tartalmából és a benyújtás körülményeiből egyértelművé válik, hogy azt alaposan megfontolta a játékos, így:

• közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatban nyújtja be azt, és tartalmazza, hogy

• pontosan mikortól, melyik naptól kíván ismét játszani a kaszinóban,

• vállalja az önkorlátozás feloldásának minden következményét, és külön kijelenti azt is, hogy

• az önkorlátozó nyilatkozatában általa írásban rögzített feloldási tilalom visszavonására vonatkozó tiltását is módosítja, azaz visszavonja azt.

- ha az önkorlátozás ideje alatt bármilyen módon megkísérelte a játékkaszinóba való bejutást az adott játékos

- a játékos szerencsejáték-függőségben szenved, vagy ezzel kapcsolatos ellátásban vesz részt,

- a játékos ellen gondnokság alá helyezési eljárás van folyamatban,

- játékos az első önkorlátozását követően kért önkorlátozásának a feloldását kéri

Egyéb játékosvédelmi intézkedések:

1) A játékkaszinó a pénznyerő automatákon jól látható módon a játékosvédelmi zöld számot és legalább egy, a játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak megelőzésével, csökkentésével foglalkozó civil szervezet megnevezését és telefonszámát feltünteti

2) A játékkaszinóban legalább 10 pénznyerő automatán legfeljebb 3000 forint tét maximumot biztosítunk.

Az 1 évnél rövidebb érvényességű önkorlátozás feloldásának nincs helye!

A legalább 1 éves érvényességű nyilatkozatot a játékos 7 hónap elteltével személyazonossága igazolása mellett írásbeli nyilatkozatban vonhatja vissza. A játékkaszinó a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi és az önkorlátozás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.

4. Az ügyfelek (belépők) azonosítása, nyilvántartásba vétele

A hatályos jogszabályok alapján a játékkaszinó köteles az ügyfelet (játékost) a játékkaszinó területére való belépéskor a törvényben előírt okmányok alapján azonosítani és nyilvántartásba venni. A játékkaszinóba való belépés feltétele, hogy a belépni szándékozó elfogadja a játékkaszinó részvételi szabályzatát, adatkezelési szabályzatát és a kaszinóban szervezett játékok szabályait. A belépőjegyet/kártyát a játékos a recepcióban kapja, és annak kiállításával egyidejűleg a játékkaszinó számítógépes rendszerében digitálisan, tableten nyilatkozik arról, hogy elismeri, hogy a játékkaszinóban rendszeresített játékok szabályait, a játékkaszinó részvételi szabályzatában rögzített szabályokat betartja, a kaszinó management tagjai döntéseit, mint végérvényes döntéseket elfogadja, továbbá arról, hogy a játékkaszinóban szervezett játékokban csak saját nevében vehet részt. A játékos nyilatkozik továbbá arról is, hogy hozzájárul az azonosításhoz, a törvényben előírt személyi adatainak nyilvántartásba vétele, kezelése, valamint videofelvétel készítéséhez, továbbá okmányainak másolásához és digitális fényképfelvétel készítéséhez. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a belépését meg kell tagadni. A kaszinó az adatokat úgy rögzíti, hogy annak során garantálja azok sérthetetlenségét, bizalmasságát, hitelességét és visszakereshetőségét. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti nyilatkozatok megtételével kapcsolatos eljárás szabályait a játékkaszinó részvételi szabályzata és belső szabályzata tartalmazza.

Belépés a játékkaszinóba

A játékkaszinó a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ügyfél-azonosítással egyidejűleg, a játékos nyilvántartásba vétele előtt ellenőrzi, hogy a játékos a játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével – korlátozás alatt áll-e.

A játékos beléptetése, azonosítása során rögzítendő számítógépes nyilvántartási adatok minimális köre:

- Név (családi és utónév),

- születési név (családi és utónév),

- anyja neve,

- születési hely (csak a település neve),

- születési idő (ÉÉÉÉ-HH-NN formában),

- a játékos fényképe.

A születési nevet is minden esetben ki kell tölteni akkor is, ha a személyazonosság igazolására felmutatott okmány nem tartalmazza.

A minimális adatkörön felül a játékkaszinó nyilvántartásában a játékos következő adatait is rögzíti:

1. állampolgárságát

2. az azonosító okmányának típusát és számát

3. Külföldi természetes személy esetében a fenti adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet. A külföldi természetes személyek kapcsán az adatkőr nemcsak az azonosító okmány alapján megállapítható adatokra korlátozódik, az okmányokból nem megállapítható adatokat a játékkaszinó szóbeli egyeztetés alapján rögzíti.

4. A belépés és kilépés időpontját, látogatásainak számát és idejét

5. digitális fényképét

A játékos írásos nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvántartásba felvett adatait a játékkaszinó kezelje és nyilvántartsa.

A játékos nyilvántartásba vételét követően, a játékos érkezésekor, személyes belépésekor a vendég fényképes, személyazonosságát igazoló okmányának és/vagy a korábban megkapott belépőkártyájának adatait a recepcióban dolgozó összeveti a számítógép adatbázisában szereplő személyek adataival.

Amennyiben a játékkaszinó számítógépes nyilvántartási rendszere

-tiltást jelez,

-önkorlátozó nyilatkozat van hatályban a játékkaszinóba való belépést megtagadja.

Belépéskor a recepcióban dolgozó ellenőrzi továbbá, hogy a játékos az állami adóhatóság által vezetett játékosvédelmi nyilvántartás adatai alapján, a szervező és a szerencsejáték fajta figyelembevételével korlátozás alatt áll-e.

Az ellenőrzés, lekérdezés a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, a jogszabályok alapján képzett alfanumerikus kódok összehasonlításával. A recepcióban dolgozó összehasonlítja a játékos személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot az állami adóhatóság által készített kóddal.

Amennyiben a két kód egyezik a játékos korlátozás alatt áll, a játékkaszinó a játékos azonosítását nem folytatja, a nyilvántartásba vételt és a kaszinóba való belépést megtagadja. (lásd fent).

A vendég a belépőkártya aláírásával és a játékkaszinóba történő belépésével, továbbá írásos nyilatkozatban tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján a szerencsejáték szolgáltató adatait kezeli és a hatályos jogszabályban előírt okmányainak másolatát és digitális fényképét rögzíti.

Kiemelt közszereplő:

Valamennyi természetes személy ügyfél (magyar és külföldi) köteles a szolgáltató részére formanyomtatványon írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e ( Pmt. 9/A. § (1) bekezdése)

Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt 4.§ (2)-(4) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

E kötelezettségről a játékkaszinó recepcióban dolgozó munkatársa tájékoztatja, továbbá a játékkaszinó recepciójában jól láthatóan elhelyezett tájékoztató képernyőn felhívjuk a belépni kívánó vendég figyelmét.

A 2017. évi LIII törvény 4. paragrafus szerint kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

1.) A törvény alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

a. az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b. az országgyűlési képviselő, vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szósóló,

c. a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d. a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f. a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g. többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h. nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

2. E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

3. E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

i. bármely természetes személy, aki a (1) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

j. bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (1) pontban említett személy javára hoztak létre.

4. E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

A nyilatkozat megtételére a játékkaszinó által rendszeresített formanyomtatványon van lehetőség. A nyilatkozatnak tartalmazni kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

A formanyomtatvány a recepcióban van elhelyezve.

A játékkaszinó - ha a nyilatkozat valódisága kérdéses - köteles intézkedéseket tenni a megtett nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében.

Kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a játékkaszinó Pénzmosási szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követően kerülhet sor.

A játékos a játékkaszinóba történő beléptetésekor a korábbi azonosítása során megadott adatokban bekövetkezett változásokról köteles a játékkaszinót tájékoztatni.

A játékkaszinó indokolt esetben, - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - kérheti a felhasznált pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

A játékkaszinó felfüggeszti az ügyleti megbízás teljesítését, ha az ügyleti megbízással kapcsolatban pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, és a pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi információs egységként működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek. A játékkaszinó ebben az esetben haladéktalanul köteles bejelentést tenni a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, annak érdekében, hogy az a bejelentés megalapozottságát ellenőrizhesse.

IV. Fejezet

5. A játékkaszinó videó ellenőrző rendszere

A játékkaszinóban a nyitva tartás ideje alatt a játék és a vendégek biztonsága érdekében videó-megfigyelő rendszer működik, a felvételeket a játékkaszinó – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabály előírásainak megfelelően – a fenti okokból és célból kezeli, annak biztonságos tárolásáról és megőrzéséről a törvényben előírtak szerint gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képi információ kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A játékkaszinóba belépő belépésével automatikusan hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. Hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával megerősíti.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a videó-ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet.

6. A játékkaszinó nyitvatartási ideje

Vasárnaptól - Csütörtökig: 07.00 – 03.00 óra között.

Péntek-Szombat: 07.00 – 07.00 óra között

A pénznyerő automaták a nyitva tartás teljes ideje alatt elérhetőek.

A játékasztalok (Rulett, Black Jack és póker) nyitvatartási ideje:

Vasárnaptól - Csütörtökig: 16.00 – 02.00 óra között

Péntek - Szombat: 16.00 – 03.00 óra között.

A játékkaszinóban szervezett játékokban a játékosok csak saját nevükben vehetnek részt.

A játékosnak a játékkaszinóba történő első belépésekor e körülmény tudomásul vételéről írásban nyilatkoznia kell. Ezen körülmény tudomásul vételét a belépő kártyájának aláírásával igazolja. A belépőkártyán aláírásával igazolja, hogy elfogadja a játékkaszinó részvételi szabályzatában foglaltakat. A játékkaszinóba belépő, belépésével fentiekhez automatikusan hozzájárul.

7. A játékkaszinó játékkínálata:

• Amerikai rulett

• Touchbet Roulette,

• Black Jack

• Poker (Ultimate Texas Hold’em)

• Pénznyerő automaták

8. A játékok játékosokat érintő szabályai

A játékok leírása, szabályai a játékasztaloknál, a recepcióban és a zsetonpénztárnál, elhelyezett tájékoztatókból ismerhetők meg.

A téteket kizárólag zseton, illetve a készpénz teljes összegű letétele esetén lehet elfogadni. A készpénz azonnal átváltásra kerül [zsetonra], mivel a játékasztalokon tétként csak zseton helyezhető el az asztaloknál feltüntetett minimum és maximum tétek között.

A játék bemondása akkor érvényes, ha a mindenkori asztalon időben adják és átveszik. A tét elfogadása az asztalfelügyelő (asztalfőnök) illetve a dealer általi megismétléssel kerül kifejezésre.

A játékosnak figyelnie kell arra, hogy tétjei pontosan a kívánt helyre kerüljenek akkor is, ha azokat a dealerrel helyezteti el.

Azokat az "even chance"-eken lévő téteket, amelyekért a harmadik kifizetés után sem jelentkeznek, a dealer bevonja [tucatnál és colonnál a második kifizetés után].

A pénznyerő automata meghibásodása esetén a tét és a nyeremény érvénytelen.

9. A játékkaszinó látogatási rendje:

A játékkaszinó látogatására jogosultak:

 Akik érvényes belépő kártyával rendelkeznek (a kaszinó nyitvatartási idejében, a belépőjegyen/ kártyán feltüntetett napon.)

 Akit a játékkaszinó igazgatója vagy helyettese nem a játékban való részvétel céljából személyesen vezet be.

 Azok, akik hatósági feladatokat látnak el.

 Akik törvényben előírt személyi adatainak nyilvántartásba vétele, valamint videó felvétel készítéséhez, a videó-ellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez hozzájárul. Hozzájárásuk a játékkaszinó látogatásának feltétele.

A játékkaszinóba belépő, belépésével fentiekhez automatikusan hozzájárul.

A játékkaszinóba nem léphet be:

 18 éven aluli személy,

 Akik törvényben előírt személyi adatainak nyilvántartásba vétele, valamint videofelvétel készítéséhez, a videó-ellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez nem járul hozzá.

 Ittas állapotban lévő, vagy feltételezhetően botrányt vagy balesetet okozó személy, továbbá aki ezért vagy más okból jelenlétével megzavarhatja a rendet, nyugalmat és a játékok menetét.

 A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egyenruhát viselő tagja, ha nem hatósági feladatainak tesz eleget.

 Akik a kaszinó látogatásától el vannak tiltva, a kitiltás időtartalmának lejártáig, továbbá akik önkorlátozó nyilatkozatot nyújtottak be, a nyilatkozatban megjelölt időpontig, akik az állami adóhatóság által összeállított játékosvédelmi nyilvántartásban szerepelnek az abban megjelölt határidőig.

A játékkaszinóban folyó játékokban nem vehetnek részt

 A játékkaszinó alkalmazottai, ezen személyek közeli hozzátartozói,

 A Társaság tagjai, képviselői, tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, illetve e személyek közeli hozzátartozói,

 A játékkaszinóban hatósági feladatokat ellátó személyek.

 Akit a játékkaszinó igazgatója vagy helyettese nem a játékban való részvétel céljából személyesen vezet be.

A játékkaszinó látogatásából való kitiltás:

A játékkaszinó időlegesen, de legfeljebb öt évre megtagadhatja annak a személynek a játékkaszinóba történő belépését,

• aki a játékkaszinó és közötte a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegi, a játékkaszinó a játékos részére eseti jelleggel, vagy határozott, minimum 3 hónap, de legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a játékkaszinóba való belépést és a szerencsejátékban való részvételt (a továbbiakban: kitiltás).

Eseti kitiltás

Eseti kitiltásnak a játékkaszinó és a játékos között a szerencsejátékban való részvételre létrejött, vagy annak érdekében kezdeményezett szerződés játékos általi megszegése esetén van helye.

Az eseti kitiltás során a játékkaszinó szolgálatban lévő legmagasabb beosztásban lévő vezetője vagy megbízottja a játékost a játékkaszinóból kiutasítja és az adott napon megtiltja a szerencsejátékban való részvételt, a

játékossal a szerencsejáték fajtára irányadó módon(tranzakciók megszakítása, nyeremény kifizetése, zsetonok, ticketek visszaváltása, készpénzre váltása) a játékossal elszámol. A kitiltás végrehajtásához szükség esetén hatósági intézkedést is igénybe vehet

A szerződés súlyos megszegésének minősül például:

• aki botrányos magatartást tanúsít, vagy jelenlétével megzavarja a rendet, a nyugalmat és a játékok menetét,

• aki a játékkaszinóban olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen,

• aki a játékok szabályaival, a játékkaszinó szabályaival visszaél, aki a játékszabályokra, a játékkaszinóban szervezett szerencsejátékokra a valóságnak nem megfelelő, a játékkaszinóra nézve hátrányos, nyilatkozatot tesz

˙ belépőjegyét/kártyáját a belépéskor kapott, a játékkaszinó külön szolgáltatásainak igénybevételére jogosító utalványt/kupont/vouchert másra átruházza, vagy azzal visszaél.

• aki a játékkaszinó eszközeit, zsetont, ticketet a játékkaszinótól, vagy vendégeitől eltulajdonít vagy azok hamisítására kísérletet tesz, meghamisít. Ellenük a játékkaszinó kártérítési igénnyel léphet fel és további eljárást kezdeményezhet.

• aki olyan cselekményt követ el, ami rendőri, hatósági intézkedés foganatosítását, feljelentés kezdeményezését teszi szükségessé;

• aki a játékban meg nem engedett segédeszközt alkalmazott,

• aki hamis játékot próbál az asztalnál megvalósítani,

• aki hangoskodik, bármilyen módon zavarja a kaszinó rendjét

• aki a játékkaszinóban nem játszik, csak pénzt vált stb.

• aki a játékkaszinóban megszokott illetve elvárt viselkedési normáknak nem megfelelően viselkedik, megnyilvánulásával megsérti a játékkaszinó vendégeit, alkalmazottait és azok hozzátartozóit.

• aki garázda magatartásával a játékkaszinó eszközeiben kárt okoz. A károkozóval szemben a játékkaszinó kártérítési igénnyel léphet fel és további eljárást kezdeményezhet.

A kitiltás végrehajtása

A tiltás elrendelésére a játékkaszinóban szolgálatot teljesítő legmagasabb beosztású vezető jogosult, aki a tiltás hatályának lejártát a szerződésszegés súlyának figyelembe vételével határozza meg.

A játékkaszinóban szolgálatot teljesítő legmagasabb beosztású vezető a kitiltást az érintett játékos személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, a nyilvánosság kizárása mellett és más játékosok zavarása nélkül hajtja végre.

A játékkaszinó a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegő játékossal szemben a belépés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása, (kitiltás) hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba a játékkaszinó a játékos adatait, (családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, állampolgárság, azonosító okmány típusa, száma, születési hely, idő), a kitiltás tényét, indokát, elrendelésének időpontját, rögzíti, továbbá eseti jellegét vagy meghatározott, legfeljebb öt éves időtartamát feltünteti és a kitiltás elrendelésétől számított hat évig kezeli.

A tiltás időtartama a szerződésszegés súlyának figyelembe vételével kerül meghatározásra.

A kitiltással kapcsolatos nyilvántartásba a kitiltott játékos a játékost érintő kitiltás adatai vonatkozásban tekinthet be. A játékos a betekintéssel egyidejűleg a nyilvántartott adatokról okirat kiállítását igényelheti, melyet a játékkaszinó a betekintéssel egyidejűleg teljesít.

A kitiltásra került személy adatait a játékkaszinó számítógépes rendszerében rögzíti.

A kitiltásról a játékkaszinó a személyesen jelenlévő játékost a kitiltással egyidejűleg, írásban nyilatkozat, határozat átadásával értesíti. Ha a játékos a nyilatkozat, határozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat, határozat elkészítését megelőzően távozik, vagy a kitiltás során személyesen nincs jelen, a játékkaszinó a játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a kitiltásról, a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozatot, határozatot postai úton megküldi, vagy személyesen adja át. A nyilatkozat, a határozat a kitiltás tényét, időpontját, és indokát tartalmazza. A szerencsejáték-szervező, a játékkaszinó a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem hiányában saját kezdeményezésére a kitiltást annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonás kezdőidőpontjáról a játékkaszinó a játékost írásban értesíti.

A játékos a kitiltással és a kitiltás visszavonásával kapcsolatos igényeit egyebekben bíróság előtt érvényesítheti.

A játékkaszinó a felelős játékszervezés rendelkezéseinek alkalmazása során keletkezett adatokat, azok keletkezésétől számított hat évig megőrzi, az állami adóhatóság részére kérésre – papír alapon, elektronikusan vagy adathordozó eszközön – hozzáférhetővé teszi.

A játékban való részvétel feltételei

A játékkaszinóban szervezett játékokban kizárólag csak természetes személyek, ők is csak saját nevükben vehetnek részt.

A játékkaszinóba belépő belépésével kijelenti, hogy a játékkaszinóba személyes szórakozás céljából lép be, továbbá tudomásul veszi, hogy a játékkaszinóban kínált szolgáltatások szórakoztatási célt szolgálnak, a játékkaszinóba történő belépés, a játékban való részvétel kizárólag az ő választása, döntése és kockázata.

Erről a játékkaszinó a recepciónál jól láthatóan kifüggesztett tájékoztatóban figyelmezteti a belépőket. A játékos a belépő kártya aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el azt a körülményt, hogy a játékban kizárólag a saját nevében vehet részt.

A játékkaszinó üzletpolitikai megfontolásból forintért és euróért és egyéb általa elfogadott valutáért is biztosíthat akár forintban, akár euróban megjátszható játékjogot játékosai részére, azonban nem végez és nem kíván közreműködni olyan tevékenységben, folyamatban, amelynek eredményeként akár közvetlen, akár közvetett módon a játékos belépésekor készpénzben birtokában lévő vagy bankszámlán vagy egyéb pénzügyi szolgáltatónál rendelkezésére álló valuta egészének vagy egy részének más valutára történő átváltása, azaz valójában pénzváltás történik.

10. A belépőjegyek/kártyák

 A napi belépés díjtalan. (Kivétel az Ügyvezetés által, a recepcióban elhelyezett hirdetményben előre meghirdetett napokon. Ezeken a napokon a belépődíj 10 euró ill. 2000 forint.

 Meghatározott – legfeljebb 2 év – időtartamra kiállított kártyák,

A belépőjegy/kártya kiállításához a belépőnek a hatályos jogszabályban előírt, alábbiak szerint csoportosított érvényes okmányokat kell együttesen bemutatni.

belföldi természetes személy esetén

• személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

• vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa,

vagy kártyaformátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

külföldi természetes személy esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát.

11. A belépés és a látogatás rendje

A játékkaszinót 18 életévét betöltött személy látogathatja.

A látogatás során a vendég orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot köteles használni,  a maszkhasználatot a játékkaszinó nem tiltja meg. Ebben az esetben a recepción való személyes ügyfél-átvilágítás, azonosítás ideje során, a zsetonpénztárnál bonyolított tranzakciók során, illetve bármely a jogszabályban (Pmt) előírt. ügyfél azonosítás időtartama alatt a maszkot félrehúzva köteles az azonosítást segíteni.

A játékkaszinóba csak érvényes belépőjeggyel/kártyával (kivételt képeznek azok a látogatók, akiket a játékkaszinó igazgatója vagy helyettese személyesen vezetett be, illetve akik hatósági feladatokat látnak el) lehet belépni, mely át nem ruházható. A látogatók a játékkaszinóba való első belépésükkor a recepcióban számítógépes belépőjegyet/kártyát kapnak. A belépőkártya érvényességi ideje két év, lejártakor a személyazonosság igazoló ellenőrzése után meghosszabbításra kerül.

Hatósági feladatát végző személy belépési jogosultságát számára előírt, fényképes igazolvánnyal igazolhatja.

Belépődíj fizetése ellenében a játékkaszinó belépő zsetont adhat a vendégeknek, melynek értéke megegyezik a belépődíj árával. A belépőzsetont készpénzre, illetve értékzsetonra váltani nem lehet, az csak a játékasztaloknál játékra használható fel.

A játékkaszinó vendégeit a belépésük alkalmából kapott kupon ellenében egy itallal megvendégeli. Az ital felszolgálására (játékuk közben) a játékeszközöknél (pénznyerő automatáknál, játékasztaloknál) kerül sor.

A belépőjeggyel/kártyával a játékkaszinó az érvényességén belül többször is elhagyható, illetve újra látogatható. A belépőjegy/kártya kiállításával a játékos a játékkaszinó nyilvántartásába kerül. A belépőjegyeken/kártyákon a belépőjegy/kártya sorszáma, a játékkaszinó megkülönböztető jele, logója szerepel. A belépő személy teljes neve, a kiállítás kelte, a kártya érvényességi ideje a belépőkártya leolvasásakor a beléptető nyilvántartási rendszerből megjeleníthető.

A belépőjegy/kártya kiállításával a játékos a játékkaszinó nyilvántartásába kerül. A belépőjegyeken/kártyákon a belépőjegy/kártya sorszáma, a játékkaszinó megkülönböztető jele, logója szerepel. A belépő személy teljes neve, a kiállítás kelte, a kártya érvényességi ideje a belépőkártya leolvasásakor a beléptető nyilvántartási rendszerből megjeleníthető.

A belépőjegyet/kártyát a vendég a recepcióban kapja, és azon aláírásával elismeri, hogy a játékkaszinóban rendszeresített játékok szabályait, továbbá a játékkaszinó jelen részvételi szabályzatában rögzített szabályokat betartja, az igazgatóság döntéseit, mint végérvényes döntéseket elfogadja.

Ugyanazon a játéknapon a játékkaszinó többször elhagyható, illetve újra látogatható. Visszatéréskor, mielőtt belépne a játékkaszinóba, ismételten el kell haladnia a bejelentkező pultnál (recepció), ahol a munkatársunk elvégzi a beléptetéshez szükséges személyazonosítást. (check in).

A játékkaszinót csak megfelelő öltözetben lehet látogatni. Megfelelőnek az az öltözék tekinthető, amely tiszta, rendezett és a közízlést nem sérti.

A kártya két évig érvényes, egyszeri vagy többszöri belépésre jogosít. A belépőjegy/kártya át nem ruházható.

A felügyeleti szerv dolgozója és a hatósági feladatokat végző személy is köteles belépéskor a személyazonosságának az igazolására.

Kabátokat, csomagokat a ruhatárban kell elhelyezni. Az azokban tárolt értékekért a játékkaszinó nem vállal felelősséget.

Talált tárgyakat a játékkaszinó recepciójában le kell adni, azt a játékkaszinó a jogos tulajdonosának vagy megbízottjának adja ki.

Talált zsetonok, pénzeszközök esetén jelen szabályzat „gazdátlan zsetonok, (árvák) kezelése és nyilvántartása” című fejezetében leírtak szerint kell eljárni.

A játékkaszinó helyiségeiben a vendégek sem képi [film, videó, fénykép] sem hangfelvételeket nem készíthetnek, az ilyen eszközöket érkezéskor a ruhatárban kell leadni.

Nem vihető be a játékkaszinóba semmilyen fegyver, vagy más hasonló jellegű eszköz.

A játék során a vendégek semmilyen műszaki, technikai, elektronikus segédeszközt nem alkalmazhatnak, ezek használata a látogatástól való azonnali eltiltást von maga után.

A belépődíj visszatérítésére a vendég részére nincs lehetőség abban az esetben sem, ha a játékost bármilyen okból kizárták a játékból.

A játékkaszinóba belépő, illetve az ott tartózkodó vendégek kötelesek a kaszinó alkalmazottainak kérésére belépőjegyüket/kártyájukat felmutatni, illetve átadni.

A vendégekről felvilágosítást csak a Társaság ügyvezetése vagy meghatalmazottja adhat a hatóságoknak, kizárólag előzetes, írásbeli és indokolt megkeresés alapján.

A játékkaszinó vendégeinek tilos a játékkaszinó alkalmazottaival személyes jellegű kapcsolatot kezdeményezni.

A játékkaszinóban a vendégeknek a hitel semmilyen formája nem engedélyezhető.

A játékkaszinó területén a játékosok csak a kijelölt pénztár(ak)ban ill. a játékasztaloknál vásárolhatnak vagy válthatnak zsetont. Játékasztaloknál csak abban az esetben fogadható el készpénz, ha az, az asztalnál folyó játék pénzneme. Idegen valutával történő zsetonvásárlás csak a zsetonpénztárban lehetséges.

Játékasztaloknál csak abban az esetben fogadható el készpénz, ha az megegyezik az asztalnál folyó játék pénznemével. Ettől eltérő pénznemben történő zsetonvásárlás csak a zsetonpénztárban lehetséges.

A pénznyerő automaták esetében a játékjog vásárlására készpénz ellenében a pénztárban van lehetőség. A pénztár a befizetett összegnek megfelelően - a pénznyerő automatáknál játékra alkalmas forint vagy euró ticketet nyomtat.

A játékkaszinó pénzváltói tevékenységet nem végez, eltérő pénznemben történő befizetést kizárólag a játékjog biztosítása érdekében tesz lehetővé. A játékba nem vitt játékjog összegét csak az adott játékjog megvételének pénznemében váltjuk vissza.

játékjog teljes összegét játékba vitte a vendég. A játékkaszinó üzletpolitikai megfontolásból ettől eltérhet. A játékba nem vitt játékjog összegét csak az adott játékjog megvételének pénznemében váltjuk vissza.

A játékosoknak a játékkaszinóból zsetonokat kivinni nem megengedett.

A játékkaszinó az általa rendszeresített zsetonokat, vagy azok bizonyos típusait bármikor bevonhatja, és újakkal helyettesítheti.

A játékból kivont zsetonok érvényüket vesztik.

A játékos a tulajdonában lévő zsetonokat a játékkaszinóból való távozásakor a pénztárnál tudja visszaváltani.

Az amerikai rulett asztaltól elvitt és később visszavitt színzsetonokat csak az asztali minimumon váltjuk vissza.

A kaszinó írásbeli előzetes engedélye nélkül reklámanyagot, felhívást, bármilyen szóróanyagot a játékkaszinóban terjeszteni tilos.

12. A játék befejezése

Ha a zárás időpontja előtt a játékosok visszavonulnak, vagy a játékosok három egymás után következő körben egyetlen tétet sem tesznek, az asztal bezárható. Az asztal bezárható abban az esetben is, ha további játékasztal van nyitva – ugyanolyan minimum téttel – ahol a jelen lévő játékosok tovább folytathatják a játékot.

13. A játékkaszinóba történő belépés ideiglenes felfüggesztésének rendje

Amennyiben a játék egyidejűleg tartózkodó vendégek száma meghaladja az adott helyiségre megállapított normatívát, akadályozza a játékosok kényelmét, a játék biztonságos lebonyolítását, vagy veszélyezteti a játékkaszinó berendezésének állagát, vagy egyéb biztonsági okok miatt a játékkaszinóban tartózkodó legmagasabb beosztású vezetőnek jogában áll a beléptetést felfüggeszteni mindaddig, amíg a vendégszám a normálisra esik vissza.

A beléptetés felfüggesztését a recepció és a biztonsági szolgálat hajtja végre. Udvariasan tájékoztatják a vendégeket a beléptetés felfüggesztéséről és a felfüggesztés várható időtartamáról.

14. A nyeremények átvételének szabályai

A játékasztaloknál elért nyereményeket a zsetonpénztár fizeti ki készpénzben.

Az amerikai rulett asztalhoz tartozó, ún. színzsetonban keletkezett nyereményt először az asztalnál értékzsetonra kell váltani, majd ez után lesz lehetőség arra, hogy a zsetonkasszában az értékzsetonokat készpénzre váltsák.

A belépőzsetonokat készpénzre váltani nem lehet, ezekkel csak a játékasztaloknál lehet játszani.

A pénznyerő automatáknál

Amennyiben a játékos játékát befejezte a pénznyerő automatáknál, a kifizetés gomb megnyomása után a pénznyerő automata 300 000 Ft ill. 1000 euró összegig ticketet nyomtat. A ticket ellenében, a ticketen jelzett összeget a játékkaszinó pénztára, vagy a játékteremben elhelyezett kifizető egység fizeti ki.

A ticket bemutatóra szól, elvesztéséből, megrongálásából eredő károkért a játékkaszinó felelősséget nem vállal. A ticket-et csak az adott játéknapon – a rajta feltüntetett időpontig – lehet a játékkaszinóban felhasználni.

300 000 Ft ill. 1000 euró feletti kifizetést a pénznyerő automata jelzi, melyet a pénznyerő automatáknál szolgálatot teljesítő munkatársunk közreműködésével a pénztár fizeti ki.

50 000 Euro-t, illetve 15 000 000 forintot elérő és meghaladó kifizetés esetén a pénznyerő automatát a kifizetés jogosságának megállapítása céljából megvizsgáljuk. Amennyiben a kifizetés jogos a kifizetésre egy munkanapon belül kerül sor

Mystery jackpot

A mini és midi szintű Mystery Jackpot összege felírásra kerül az adott pénznyerő automata kredit értékébe, a maxi és a grand szintű Mystery Jackpot összege slot jackpot bizonylaton kerül a zseton pénztárban kifizetésre.

15. A nyereményigazolás kiadásának a rendje

A játékkaszinó a nyereményről - a játékos külön kérése alapján - a hatályos jogszabályban rögzítettek szerint igazolást állít ki.

Nyereményigazolás csak a játékosnak a játékkaszinóban való folyamatos tartózkodása alatt, kizárólag a játékban ténylegesen elért nyereményéről, a kaszinóból történő eltávozásakor adható, amennyiben a nyeremény összege minden kétséget kizárólag megállapítható. A játékkaszinó a nyereményigazolás kiadása során azonosítja a játékost, elvégzi a játékos személyazonosságának igazoló ellenőrzését és meggyőződik a személyes adatokban történt esetleges változásokról és amennyiben ilyenre sor került, akkor az igazolás kiadásával egy időben rögzíti az adatváltozásokat és annak dátumát.

16. Vitás kérdések rendezésének módja az igényérvényesítés rendje

A játékkaszinóban keletkező vitákkal kapcsolatban az eljárás a következő:

A játékkaszinó két vendég játékasztalon kívüli vitája esetén semmifajta felelősséget nem vállal és azok rendezésében nem vesz részt.

A játékasztaloknál a játék közben felmerült viták rendezése a következőképpen történik: első fokon az asztalnál folyó játékért elsősorban felelős asztalfőnök jogosult a vitát elrendezni, amely a kaszinó és a vendég, illetve két vendég között keletkezik. A helyes döntés érdekében az asztalfőnök köteles az asztalnál szolgálatot teljesítő dolgozók és az érintett vendégek véleményét is kikérni.

Amennyiben a döntéssel a vendég[-ek] nem ért[-enek] egyet, úgy a teremfelügyelő illetve a játékkaszinó szolgálatban lévő legmagasabb beosztású vezetője jogosult dönteni. Ha a vendég /- ek/] a döntéssel nem ért[-enek] egyet, a végleges döntést a kaszinó igazgatója hozza meg, amely a nemzetközi kaszinó szabályoknak és a vendégnek a belépőkártyán aláírt nyilatkozatának megfelelően végérvényes, ez ellen további felvetés nem tehető.

Ha a vita a pénznyerő automatákkal kapcsolatos, akkor az automata részleg munkatársa ellenőrzi a pénznyerő automata működését és ellenőrző programját. A kaszinó vezetősége ennek ismeretében hozza meg döntését.

A vitás kérdések rendezésénél a kaszinó vezetősége felhasználja a videó-felügyelők állásfoglalását és a játékkal kapcsolatos videó felvételeket.

Abban az esetben, ha alapos gyanú merül fel, hogy a pénznyerő automata működését, a játék véletlenszerű kimenetelét a játékos meg nem engedett módon befolyásolta, a játékkaszinó az így keletkezett nyereményt a pénznyerő automata vizsgálatának befejezéséig visszatartja. Amennyiben a gyanú beigazolódik, a nyereményt nem fizeti ki. Ebben az esetben a játékkaszinó vezetőségének joga van a játékos ellen eljárást kezdeményezni.

17. Panaszkezelési eljárás:

Panasznak tekinthetők:

• Szolgáltatásunkkal, tevékenységünkkel kapcsolatos kifogások

• Kifogástétel a játék során a játékkaszinó illetékes munkatársának döntése ellen

• Minden olyan esemény jelentése, amelyben felmerül, hogy a játékkaszinó nem tett eleget jogszabályi kötelezettségének

Panasz bejelentése:

• Szóban, a játékkaszinó nyitvatartási idejében

• Írásban

o személyesen átadott irat a játékkaszinó nyitvatartási idejében

o postai úton (9400 Sopron Lackner Kristóf u 33/a) történhet.

A játékos/panaszos eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben a játékos/panaszos meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást köziratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az írásban postai úton megküldött, vagy személyesen átadott levélnek tartalmazni kell a játékos/panaszos azonosításához szükséges, részvételi szabályzatunkban rögzített személyes adatokat.

Személyesen átadott írásbeli és szóbeli panasz esetén a játékost/panaszost azonosításra alkalmas okirattal, (személyazonossági igazolvány, útlevél, jogosítvány, lakcímkártya) azonosítjuk.

Amennyiben az azonosítás sikertelen, a panaszt kivizsgálni nem tudjuk és erről a játékost/panaszost tájékoztatjuk.

A szóbeli, személyesen megtett panaszt a játékkaszinó illetékes munkatársa az azonosítás után azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint helyben orvosolja.

A panasz elintézéséről, az illetékes munkatársunk döntéséről jegyzőkönyv készül. Amennyiben a panasz helyben nem orvosolható, vagy a játékos/panaszos a szóbeli panasz kezelésével, munkatársunk döntésével nem ért egyet, munkatársunk a panaszt jegyzőkönyvben rögzíti és az igazgatónak kivizsgálásra továbbítja. A jegyzőkönyv egy példányát a játékos/panaszos megkapja.

A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmazni:

• a játékos/panaszos azonosításnál felvett adatai,

• a panasz részletes leírása,

• a jegyzőkönyvet felvevő személy és a játékos/panaszos aláírása,

• a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje.

A panaszra adott indoklással ellátott választ a játékkaszinó a jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül küldi meg a játékosnak/panaszosnak vagy a játékos/panaszos által a panaszában megjelölt postai úton.

Levélben tett bejelentés esetén a bejelentést a játékkaszinó kivizsgálja és a panasszal kapcsolatos, indoklással kapcsolatos álláspontot a panaszos levél beérkezésétől számított 30 naptári napon belül küldi meg a panaszosnak.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához  (1051 Budapest, Sas utca 20-22.) fordulhat.

18. A gazdátlan zsetonok (árvák) kezelése és nyilvántartása

Árváknak minősülnek a játékkaszinó területén talált (pl. játékasztalon maradt vagy játék közben ott felejtett) olyan zsetonok, amelyek tulajdonosai nem ismertek.

Az árvákat haladéktalanul be kell fizetni a játékkaszinó főpénztárába és bejegyezni az árvák nyilvántartásába.

Azon személy részére, aki az árvák feletti tulajdonjogát bizonyítja, ezt a pénzösszeget - zseton esetén az értékének megfelelő összeget - vissza kell fizetni.

A visszafizetett pénzösszeget fel kell jegyezni az árvák nyilvántartásába. Ennek tartalmaznia kell a visszafizetés időpontját, a tulajdonos nevét, lakóhelyét, valamint ahhoz csatolni kell az eseménnyel kapcsolatos vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.

A visszafizetésre nem került árvákat – ide nem értve a kis értékű árvákat - megtalálásuk időpontját követő egy év elteltével a játékkaszinó egyéb bevételei között kell szerepeltetni. E szabály alkalmazása szempontjából kis értékű árvának minősül a 100 Ft értéket el nem érő gazdátlan zseton.

A kis értékű árvákat a megtalálásuk időpontját követő záráskor a játékkaszinó egyéb bevételei között kell szerepeltetni.

19. A játékkaszinó által használt értékzsetonok és érmék leírása, a zsetonok kezelésének rendje

A játékkaszinóban a játék során használt érték- és készpénz (non-negotiable) zsetonokat nemzetközileg elismert cég szállítja.

Az érték zsetonok 0.50, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 euró ill. 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 Ft névértékűek, kerek alakúak. A készpénz zsetonok (non negotiable chips ) 100, 500, 1.000, 5.000 euró ill. 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 Ft névértékűek, kerek alakúak. A belépő zsetonok 5 euró illetve 1.000 forint értékűek.

A játékkaszinó területén a játékosok csak a kijelölt pénztár(ak)ban (készpénz zsetont) és a játékasztaloknál (értékzsetont az asztal pénznemében) vásárolhatnak zsetont.

A játékasztaloknál a téteket zsetonban kell megtenni, a nyeremények zsetonban kerülnek kifizetésre, melyeket a zsetonpénztárnál lehet bankjegyre váltani.

A zsetonokat a kaszinóból kivinni nem szabad.

20. A borravaló elfogadásának szabálya:

A játékkaszinóban keletkezett borravaló olyan pénzösszeg, amelyre a játékkaszinónak nincs közvetlen ráhatása. A borravaló harmadik személytől, a vendégtől származik.

Borravalónak az tekinthető, amit a játékos minden kétséget kizáróan a játékkaszinó alkalmazottainak borravaló címén ad.

Játékkaszinóban borravaló elfogadása kizárólag a játékasztalnál, pénznyerő automatánál, teremjátéknál, zsetonpénztárnál és a belépőpénztárnál történhet.

A játékkaszinó egyetlen alkalmazottja sem kérhet borravalót, illetve erre utaló magatartást sem tanúsíthat.

Az alkalmazottak a játékosok által felajánlott borravalót kizárólag az erre a célra fenntartott közös tartókban helyezhetik el. A tartókat olyan biztonsági zárrendszerrel kell ellátni, amely biztosítja, hogy azokat csak ellenőrzött módon lehessen kinyitni.

A játékasztalnál és zsetonpénztárnál kizárólag zsetonként, a belépőpénztárnál készpénzként fogadható el a borravaló. A belépő zseton borravalóként nem fogadható el.

A játékasztalnál adott borravalót a borravalótartó mellett fel kell fektetni úgy, hogy az a videokamera által is ellenőrizhető legyen.

A borravalótartóban csak az a zseton helyezhető el, amelyet a játékos adott, vagyis a címlete, darabszáma nem változtatható meg. Ettől a szervező a játéktervben biztonsági okokból az állami adóhatóság jóváhagyásával eltérhet.

Ha a játékos a borravalót színzsetonban adja, az adott színzsetont a borravalótartó mellett fel kell fektetni, majd mellé kell helyezni a megfelelő értékzsetont. A kettőt hangosan leszámolva meg kell feleltetni egymásnak, és ezután kell az értékzsetont a borravalótartóba dobni.

A borravalót a fenti szabályok szerint eljárva azonnal, a játékkaszinó intézkedésre jogosult alkalmazottjának akadályoztatása esetén pedig legkésőbb a következő játék megkezdéséig a borravalótartóba kell helyezni.

A borravalótartók kinyitására a játékidő végén az igazgató vagy helyettese által erre kijelölt személy, valamint a borravalóval érintett helyszínre beosztott egy dolgozó jelenlétében kerülhet sor. A bizonylaton a borravaló teljes összegét rögzíteni kell.

21. Mellékletek:

• Tájékoztató a játékosvédelmi eszközök bevezetéséről

• Tájékoztató a kóros játékszenvedéllyel élő személyek részére pszichiátriai ellátást biztosító szolgáltatókról (megyénként és településenként)

• Tájékoztató a problémás játékkal és kóros játékszenvedéllyel élők, személyek részére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján közösségi ellátásokat nyújtó szolgáltatókról, illetve játékosok védelmével vagy a szerencsejáték káros hatásainak csökkentésével foglalkozó egyes civil szervezetekről (megyénként és településenként)

• Tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról

• Egyszerűsített tájékoztató a gondnokság alá helyezési eljárásról

• Tájékoztató a jelentős önkorlátozó nyilatkozatról

• Jelentős önkorlátozó nyilatkozat MINTA

• Tájékoztató a 18 év alattiak fokozott védelméről és játéktilalmáról

• Tájékoztató a bírósági és a jelentős önkorlátozás alatt álló játékosok fokozott védelméről és a játékosvédelmi nyilvántartás működéséről

• Játékfüggőséggel foglalkozó szervezetek elérhetőségei (következő oldalon)

22. Játékfüggőséggel foglalkozó szervezetek elérhetőségei:

Emberbarát Alapítvány

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9.

Tel.: 06-1-431-97-92

e-mail cím: emberbarat@emberbarat.hu

Névtelen Szerencsejátékosok

Cím: 1447 Budapest, Pf. 535.

Tel.: +36-20-462-8304

e-mail cím: www.gamblersanonymous.hu

Szerencsés Segítség Közhasznú Alapítvány

Cím: 1138 Budapest, Váci út 184.

Tel.: 06-1-270-30-22

Diótörés Alapítvány

Cím:1134 Budapest, Szabolcs u. 7.

Tel.: 06-1-239-1420

e-mail cím: diotores@diotores.hu

Játékos Barát Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Tel.: 06-1-302-0175

e-mail cím: titkarsag@tisztajatek.hu

Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 59.

Tel.: 06-1-451-2600, Addiktológiai osztály: 06-1-451-2680

e-mail: impresszum@nyiro-opai.hu

23. Hilfe und Beratung in Österreich:

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um das Thema Spielerschutz:

Hotline: 0800 202 304 (österreichweit kostenlos)

E-Mail: help@casinos.at

Post: Casinos Austria AG

Bereich Responsible Gaming

Rennweg 44, 1030 Wien

Parteienverkehr: Mo-Fr 10.00-15.00 Uhr

Wir bitten um telefonische Voranmeldung unter unserer Hotline!

Absolute Vertraulichkeit und Verschwiegenheit sind für uns selbstverständlich.

24. Beratungsstellen in Österreich:

Ambulante Behandlungseinrichtung Spielsuchthilfe

Siebenbrunnengasse 21/DG

1050 Wien

Telefon: 01/544 13 57

E-Mail: therapie@spielsuchthilfe.at

Internet: www.spielsuchthilfe.at

Anton-Proksch-Institut

Gräfin-Zichy-Straße 6

1230 Wien

Telefon: 01/880 10-0

E-Mail: info@api.or.at

Internet: www.api.or.at -

Suchtberatung Baden - Anton-Proksch-Institut

Helenenstraße 40/41

2500 Baden

Telefon: 01/880 10-1370

E-Mail: baden@api.or.at

Internet: www.api.or.at

Kérem, várjon... Kérlek, várj..